PROGRAMA DE SUBVENCIÓ REACTIVA EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS DE VILANOVA DEL CAMÍ

L’objecte de la present convocatòria és pal·liar i actuar d’una manera inmediata, davant de les conseqüències derivades de la crisis econòmica provocada pel COVID-19, i impulsar l’activitat econòmica en l’àmbit municipal de Vilanova del Camí, atorgant liquidesa als comerços i de serveis de la ciutat per contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions, al manteniment de l’activitat comercial i amortitzar la reducció dràstica dels ingresos.

La convocatòria “Reactiva el sector comercial i de serveis de Vilanova del Camí” pretén regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Vilanova del Camí, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, destinades a subvenir tots aquells operadors comercials i de serveis que hagin vist afectada la seva activitat, de forma significativa com a conseqüència de les mesures adoptades per l’Estat per a contenir la propagació de la pandèmia del COVID-19.

Amb aquesta finalitat s’ha dotat un fons econòmic per a la prestació d’ajuts, amb l’objectiu de subvenir al sector del petit comerç i de serveis del municipi, davant del tancament obligatori dels seus establiments i del cessament de les seves activitats.

Consulteu les Bases de les subvencions Reactiva Comerç i Serveis

El tràmit pas a pas

 1. Descarregueu i ompliu els documents adjunts d'Instància de sol·licitud, i el formulari per a la Transferència Bancària, que es troben a la banda dreta d'aquest formulari, i que són editables en el mateix ordinador.
 2. Cliqueu sobre l'accès a Tramitar la Instància genèrica, i seleccioneu clicant Instància generica. Ompliu les dades requerides al formulari de tramitació i adjunteu els arxius en format pdf o imatge la documentació requerida (Instància de sol·licitud i el formulari per a la Transferència Bancària). Finalment, premeu "Enviar".

IMPORTANT: Si no teniu un certificat digital, us podeu donar d'alta a l'IdCAT mòbil en el mateix moment de fer el tràmit telemàtic. Necessitareu el DNI i la targeta sanitària individual (TSI). Podeu sol.licitar-lo en el següent enllaç: Sol.licitar un IdCat mòbil
(Si voleu conèixer com donar-se d'alta a idCAT Mòbil cliqueu aquí)

Quan es dóna resposta:

La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari si no mostra disconformitat a l’Ajuntament de Vilanova del Camí en un termini de 5 dies hàbils des de la notificació de la resolució atorgant la subvenció.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden beneficiar-se dels ajuts previstos en aquestes bases, aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial i/o de serveis a Vilanova del Camí.
Els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats municipals.
S’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. S’entenen com empreses de serveis amb establiment que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d'estètica i bellesa, bars i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering.
En tot cas, aquestes ajudes estaran limitades als establiments on es desenvolupen les
activitats indicades sempre que compleixin les dues condicions següents:
- Que durant l’exercici 2019 no hagin superat la facturació de 700.000 euros.
- Que en la data inicial de sol·licitud de la subvenció tinguin menys de 10 treballadors.

Cal aportar:

 • Els/les interessats/des en aquesta subvenció “Reactiva el sector comercial i de serveis de Vilanova del Camí” hauran de presentar la següent documentació:

  a) Instància individualitzada per a cada beneficiari que sol·licita la subvenció, segons model normalitzat.

  b) Un exemplar de l’escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d’una persona jurídica, una còpia del DNI, si es tracta d’una persona física.

  c) Full de domiciliació bancària on constin les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la subvenció, segons model annex, o document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri titular del compte bancari i les dades bancàries completes del beneficiari.

  d) Model 036 de declaració censal d’alta d’activitats econòmiques.

  e) Memòria explicativa de la finalitat amb la qual es destinarà la subvenció rebuda. Aquesta memòria ja es troba en el model de sol·licitud.

  f) Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les Administratives Públiques.

  g) Declaració responsable de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i d’estar al corrent de tot tipus d’obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

  h) Per comprovar el nombre de treballadors/es a la data de sol·licitud de subvenció, Informe de vida laboral de l’empresa que inclogui codi CDR de verificació, si s’escau.

  i) Per comprovar que no hagin superat la facturació de 700.000 euros es presentaran els comptes anuals de l’exercici 2018.

  j) Per la comprovació de la disminució del nivell d’ingressos computables es requerirà a les empreses la presentació d'una declaració d'ingressos del mes d'abril de 2019 i del mateix mes de 2020, i per als autònoms la presentació del Llibre de Registre d’Ingressos i el mateix model 130 de l’IRPF del primer trimestre del 2019, i la mateixa documentació referida al mateix període del 2020.

  En el cas que l’interessat realitzi les seves tributacions mitjançant la modalitat d’Estimació Objectiva (Mòduls), s’acceptarà que presenti el model 131 de l’IRPF del primer trimestre del 2019 i del 2020 i una declaració responsable, on quedi reconeguda i signada la reducció de l’activitat adjuntant documentació comptable acreditativa del seu resultat durant el mes d’abril de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior o període equivalent en cas d'autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any.

  En tal cas, la dada comparativa serà el promig dels resultats dels 6 mesos anteriors a la promulgació de l’estat d’alerta. En el supòsit que la documentació aportada no sigui correcta, es notificarà a l’interessat l’esmena de la sol·licitud presentada, però perdrà l’ordre de prelació en l’atorgament dels ajuts respecte de la resta de sol·licituds, fins que l’esmena de la documentació sigui atesa, moment en el qual s’incorporarà la seva sol·licitud a la cua de repartiment. Si la persona interessada no ha esmenat la falta o no ha aportat els documents requerits, es considerarà que desisteix de la seva petició.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 18.06.2020 | 09:24