Canalitzacions i obres en xarxes de serveis

Llicència per efectuar les obres de rases i canalitzacions en la via pública, instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de xarxes de serveis en la via pública, soterrades o aèries.

Tramitació:            

 1. Adreceu-vos al Registre Municipal i presenteu la instància junt amb la documentació a presentar indicada a l’últim apartat.
 2. Un cop resolta la sol·licitud, us notificarem la resolució a la vostra adreça indicada per a notificacions.
 3. Un cop concedida la llicència disposeu d’un termini de 6 mesos per iniciar-les i un de 12 mesos des de la seva concessió, per acabar-les.

Quin cost té:

L'establert a les Ordenances fiscals

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit. Un/a representant degudament autoritzat/da.

Cal aportar:

 • Sol.licitud de llicència d’obra menor amb projecte

 • Projecte tècnic i memòria de l’obra a realitzar, per duplicat en format paper, i un en format digital (pdf, dgn, dwg o dxf) signats i visats (si s'escau) per un tècnic de grau mitjà (o superior).
 • Full Assumeix Direcció del tècnic de grau mitjà (o superior).
 • Estudi bàsic de seguretat i salut, signat i visat per un tècnic competent.
 • En cas d’obres de serveis de ser els particulars i no les companyies qui sol·licitin l’obertura de rasa, caldrà aportar un document justificatiu de l’acord amb les companyies corresponents per tal de portar el control dels serveis a instal·lar.

  Igualment les companyies han de legalitzar la instal·lació i necessitaran de llicència municipals per l’estesa de cablejat.

 • Dades del Constructor.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Vilanova del Camí

Plaça Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon:938 054 422
Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
Horari:  
Atenció al públic: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17 a 19:30 hores els dijous, excepte els mesos de juliol i agost

Darrera actualització: 01.04.2019 | 11:03