Ajuts econòmics a estudiants que cursin estudis universitaris, estudis de formació professional de grau superior i de grau mig, i estudis integrats per als ensenyaments professionals de música i dansa (PEI)

Termini de presentació fins al 4/11/2020

Els ajuts tenen per finalitat fomentar la cultura i la formació entre la ciutadania.

Poden ser objecte de subvenció les activitats següents:
- Estudis universitaris de grau
- Estudis de formació professional de grau superior i de grau mig
- Estudis integrats per als ensenyaments professionals de música i dansa (PEI)

El tràmit es realitza a través de la plataforma eTRAM, i és necessari certificat digital. En cas de no disposar de certificat, us podeu donar d'alta a idCAT Mòbil, que us permetrà fer el tràmit i que es realitza en poc temps de manera senzilla. Des d'aquest enllaç trobareu més informació i us podreu donar d'alta. Donar-se d'alta a idCAT Mòbil

Per a més informació us podeu dirigir a l'Àjuntament de Vilanova del Camí, al telèfon 93 805 44 22

Quan es dóna resposta:

Les sol·licituds s’han de formular amb el model que consta com a annex d’aquesta convocatòria. S’han de dirigir a la senyora Alcaldessa de l’Ajuntament, i s’han de presentar en el Registre d’entrada de
l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de 20 dies hàbils des de la
publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden sol·licitar aquesta subvenció persones empadronades a Vilanova del Camí, i que cursin estudis:
— Universitaris de grau
— Formació professional de grau superior i de grau mig
— Integrats per als ensenyaments professionals de música i dansa (PEI)

Cal aportar:

 • La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels documents següents:
  - Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de tots els membres que formen la unitat de convivència, majors d’edat.
  - Fotocòpia del títol corresponent en el cas d’al·legar ser família nombrosa.
  - Fotocòpia del títol corresponent en el cas d’al·legar ser família monoparental.
  - Certificat expedit per l’Administració competent del grau de discapacitat, en el cas que de que s’al·legui.
  - Justificant de la matrícula per al curs corresponent a la convocatòria, amb les condicions especificades a la base tercera. En el cas que el sol·licitant no s’hagués matriculat abans de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, es presentarà una declaració responsable indicant els motius, havent-se de presentar el justificant en tot cas abans de l’emissió de la proposta de resolució per part de la Comissió de Valoració, que tindrà lloc el trentè dia hàbil posterior a la finalització del termini per a la presentació d’instàncies, (si aquest fos dissabte la Comissió es reunirà el dilluns següent).
  - Volant de convivència i volant històric del sol·licitant. (D’acord amb el que disposa Llei 39/2015, des dels Serveis Administratius del Departament de Secretaria es farà la consulta de dades al Padró Municipal d’habitants a fi i efecte de comprovar la residència de la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar.).
  - Document acreditatiu del compte bancari on es vol rebre l’ajut d’acord amb el model adjunt.
  - Justificació, mitjançant declaració responsable, de no està incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari d’acord amb l’article 5.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
  - Expedient acadèmic del curs anterior a la data de la convocatòria.
  - Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència perquè l’Ajuntament de Vilanova del Camí pugui demanar certificats tributaris i de compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social (Annex 2), o bé Declaracions d’IRPF complertes, del darrer exercici fiscal, de totes les persones de la unitat de convivència que estan obligades a fer-la , o bé en el cas de no estar obligats a presentar la declaració de l’IRPF, els ingressos s’han d’acreditar amb algun dels documents següents: certificat d’imputacions de l’AEAT, certificat de pensions, certificat d’ingressos i retencions de l’empresa o les empreses, certificat OTG, Renta Mínima d’Inserció (RMI), i l’informe de la vida laboral. Les persones de més de 65 anys no han de portar l’informe de la vida laboral.
  En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l’Ajuntament, el sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al que corresponguin, pot exercir el seu dret a no presentar-lo, fent constar la data i l’òrgan o dependència en el que van ser presentats o emesos.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Demanant informació i/o Cita Prèvia a l'OAC de l'Ajuntament. Telèfon 93 805 44 22

Darrera actualització: 06.10.2020 | 10:50