Convocatòria per a l'adjudicació d'autoritzacions per a l'exercici de la venda ambulant

Constitueix l'objecte de les presents bases la concessió en règim de concurrència competitiva de 10 autoritzacions per a l'exercici de la venda ambulant en els termes contemplats en l'Ordenança Reguladora de la Venda Ambulant no sedentària al municipi de Vilanova del Camí i en l'article 15 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

I totes aquelles parades que resultin vacants a conseqüència de les adjudicacions que resultin d’aquest concurs en tots aquells casos en els quals esdevingui adjudicatari un titular d’una parada del Mercat Ambulant de Vilanova del Camí atès que aquests hauran de renunciar a la parada que tenien autoritzada.

Al Mercat Ambulant municipal de Vilanova del Camí, es permetrà la venda d'aquells productes i mercaderies indicats a l’article 18 de l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Podeu consultar les bases de la convocatòria, i la resta de documentació, en els adjunts d'aquesta publicació.

Quan es dóna resposta:

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de març 2023

Qui pot sol·licitar-ho:

Per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de complir els requisits, assenyalats a l’article 5 de l’ordenança reguladora de la venda ambulant no sedentària al municipi de Vilanova del Camí, següents:
a) Estar donats d'alta a l’epígraf o epígrafs corresponents a l'Impost d'Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donats d’alta en el cens d’obligats tributaris.
b) Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui el titular, els familiars que prestin els seus serveis a la parada i els treballadors que tingui contractats i estar al corrent de pagament amb aquesta.
c) Quan es tracti d’una persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar.
d) Complir els requisits que s'estableixen reglamentàriament referents al producte objecte de venda.
e) Disposar de l’autorització municipal per exercir la venda al mercat de venda ambulant no sedentària.
f) Satisfer els tributs municipals, que estableixin les Ordenances Fiscals per aquest tipus de venda.
g) Disposar del Certificat de formació en higiene dels aliments quan la legislació vigent ho disposi, en cas que el producte objecte de venda ho requereixi.
h) Disposar d’Assegurança de responsabilitat civil vigent sobre la seva instal·lació i activitat.
i) En el cas de comerciants extracomunitaris, hauran de justificar degudament que estan en possessió dels corresponents permisos exigibles per la normativa vigent, per tal d'acreditar que es troben facultats per a l'exercici de comerç en el país.

Cal aportar:

  • - Instància
    - Declaració responsable
    - La documentació adient per poder valorar la sol·licitud d’acord amb la clàusula 6 B del plec de condicions

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Caldrà emplenar la sol•licitud específica per aquest tràmit. - Presencialment al Registre de l’Ajuntament de Vilanova del Camí. Trucant per demanar informació, i/o sol·licitant cita prèvia.

Darrera actualització: 31.07.2023 | 08:13