Sol·licitud de subvenció per l'adquisició de dispostius digitals en el curs acadèmic 2021-2022

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha obert una nova convocatòria de subvencions per a la compra de dispositius digitals per a l’alumnat vilanoví. Les ajudes, com en altres ocasions seran de 100 € per a la compra d’un PC i 50 € si es tracta d’una tauleta.

La presentació de sol·licituds es pot fer telemàticament, omplint la instància que trobareu al web municipal o, de manera presencial, a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament i del Casal de la Gent Gran.

La subvenció està activa fins al 31 de desembre o fins a esgotar la partida pressupostària que és de 5.000 €.

Quan es dóna resposta:

El termini màxim de resolució serà de 1 mes des de la presentació de presentació de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podrà acollir-se aquesta convocatòria tot l’alumnat que en el curs acadèmic 2021 – 2022 cursi educació primària, educació secundària i batxillerat a un centre docent, sempre que reuneixi els següents requisits:
- Que l’alumne cursi educació primària, secundària o batxillerat en algun centre docent durant el curs 2020-2021.
- Estar empadronat dins el terme municipal de Vilanova del Camí.
- El sol·licitant ha d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb Hisenda i Seguretat Social i amb l’Ajuntament.
- No tenir un nivell de renda familiar superior a 3 vegades el salari mínim interprofessional anual, vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.
Aquest nivell de renda es refereix a les famílies d’un membre computable, i s’incrementarà a raó d’un 10% sobre l’import inicial per cada membre computable que formi part de la unitat familiar del sol·licitant.

Cal aportar:

 • Les persones que vulguin sol·licitar una subvenció han de presentar la corresponent sol·licitud.
  La sol·licitud serà presentada pel pare/mare o tutor legal juntament amb la següent documentació:
  1. DNI del pare/mare/tutor legal
  2. DNI de l’alumne, en cas de no disposar s’haurà de presentar el llibre de família.
  3. Sol·licitud de transferència bancària.
  4. Autorització per la consulta de dades.
  5. Determinació del tipus de dispositiu que es vol adquirir (Ordinador portàtil / Tauleta).

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines d'Atenció (OAC) de l'Ajuntament de Vilanova del Camí

Darrera actualització: 16.03.2022 | 16:57