Sol·licitud de subvenció per l'adquisició de dispostius digitals en el curs acadèmic 2020-2021

Convocatòria de subvencions per l’adquisició de dispositius digitals en el curs acadèmic 2020 – 2021 per l’alumnat que cursi educació primària i secundària empadronats a Vilanova del Camí.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí considera convenient col·laborar al foment de l’adquisició de dispositius digitals per pal·liar la bretxa digital identificada durant el període de crisis Sanitaria a causa de la COVID19 durant el curs acadèmic 2019-2020.
Aquesta necessitat de desenvolupar la competència digital s’ha posat de manifest amb la suspensió de la modalitat presencial i amb la implantació del treball en línia com a conseqüència de l’estat d’alerta sanitària.

La convocatòria de la subvenció finalitzarà el 31 de desembre de 2021

Quan es dóna resposta:

El termini màxim de resolució serà de 1 mes des de la presentació de presentació de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podrà acollir-se aquesta convocatòria tot l’alumnat que en el curs acadèmic 2020 – 2021 cursi educació primària, educació secundaria i batxillerat a un centre docent, sempre i quant reuneixi els següents requisits:
-Que l’alumne cursi educació primària, secundària o batxillerat en algun centre docent durant el curs 2020-2021.
-Estar empadronat dins el terme municipal de Vilanova del Camí.
-El sol·licitant ha d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb Hisenda i Seguretat Social i amb l’Ajuntament.
-No tenir un nivell de renda familiar superior a 3 vegades el salari mínim interprofessional anual, vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.
Aquest nivell de renda es refereix a les famílies d’un membre computable, i s’incrementarà a raó d’un 10% sobre l’import inicial per cada membre computable que formi part de la unitat familiar del sol·licitant.

Cal aportar:

 • Les persones que vulguin sol·licitar una subvenció han de presentar la corresponent sol·licitud.
  La sol·licitud serà presentada pel pare/mare o tutor legal juntament amb la següent documentació:
  1.DNI del pare/mare/tutor legal
  2.DNI de l’alumne, en cas de no disposar s’haurà de presentar el llibre de família.
  3.Sol·licitud de transferència bancària.
  4.Autorització per la consulta de dades.
  5.Determinació del tipus de dispositiu que es vol adquirir (Ordinador portàtil / Tablet).

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 12.11.2021 | 11:20