Ajuts per a les famílies amb infants que cursin estudis a l'Escola de Música d'Igualada

Descripció:

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha obert el període perquè les famílies vilanovines que inscriguin als seus fills o filles als estudis de l’Escola de Música d’Igualada puguin sol·licitar-ne una subvenció de l’activit

Aquesta ajuda s’emmarca en el conveni signat entre l’EMMI i l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Aquest tràmit s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, fent servir l’instància genèrica i adjuntant la documentació que s’especifica més avall i que adjuntem a la banda dreta d’aquest tràmit.

El tràmit es realitza a través de la plataforma eTRAM, i és necessari certificat digital. En cas de no disposar de certificat, us podeu donar d'alta a idCAT Mòbil, que us permetrà fer el tràmit i que es realitza en poc temps de manera senzilla. Des d'aquest enllaç trobareu més informació i us podreu donar d'alta. Donar-se d'alta a idCAT Mòbil

Per a més informació us podeu dirigir a l'Àrea d'Educació, al telèfon 938054411 - Ext. 4, i també a l'adreça electrònica: cultura@vilanovadelcami.cat

Quan es dóna resposta:

Una vegada comprovat que la persona sol•licitant compleix els requisits necessaris per ser beneficiari de la subvenció i que ha presentat tota la documentació d’acord amb les presents bases.
En cas contrari, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies esmeni el defecte o aporti la documentació requerida.
Si no es dóna compliment al requeriment s’entendrà que la persona desisteix de la seva sol•licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

Per tal de ser beneficiari/a de la subvenció econòmica s’han de complir els següents requisits:
1) Estar empadronades a Vilanova del Camí.
2) Tenir nen/a matriculat a l’Escola de Música d’Igualada.
3) Estar al corrent dels deutes tributaris amb Hisenda i amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí, així com amb la Seguretat Social

Cal aportar:

 • • Instància presentada amb el model normalitzat i subscrita pel sol•licitant
  • Còpia del NIF
  • Còpia de la matrícula en curs
  • Certificat de trobar-se al corrent del pagament de les obligacions tributàries i seguretat social i amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí o consentiment per a la seva consulta (segons model adjunt)
  • Document acreditatiu del compte bancari (segons model adjunt)
  • Rebuts justificants de pagament de la matrícula i de la primera mensualitat

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 11.11.2021 | 20:21