Ajuts econòmics a estudiants que cursin estudis postobligatoris

Convocatòria finalitzada

 

Atorgar ajuts a joves que tinguin interès a continuar amb la seva formació mitjançant la realització d’estudis postobligatoris, que no s’ofereixin a Vilanova del Camí i que cursin en centres situats fora del terme municipal.

Poden ser objecte de subvenció les activitats següents:

 • Batxillerat
 • Cicles formatius de grau bàsic
 • Cicles formatius de grau mitjà
 • Cicles formatius de grau superior
 • Programes de Formació i Inserció (PFI)
 • Ensenyaments artístics professionals
 • Ensenyaments artístics superiors
 • Ensenyaments esportius
 • Cursos d’accés i cursos de preparació a les proves d’accés a formació professional
 • Curs de preparació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Graus Universitaris

El tràmit es realitza a través de la plataforma eTRAM, i és necessari certificat digital. En cas de no disposar de certificat, us podeu donar d'alta a idCAT Mòbil, que us permetrà fer el tràmit i que es realitza en poc temps de manera senzilla.
Des d'aquest enllaç trobareu més informació i us podreu donar d'alta. Donar-se d'alta a idCAT Mòbil


Per a més informació us podeu dirigir a l'Ajuntament de Vilanova del Camí, al telèfon 93 805 44 22

Trobareu la documentació necessària per demanar l'ajut en aquesta mateixa pàgina. Els pdfs són editables, caldrà descarregar-los al vostre dispositiu i omplir-los amb les dades sol·licitades, per després imprimir-los, en cas de tramitació presencial o adjuntar-los al tràmit, en cas de presentació telemàtica.

Quan es dóna resposta:

Les sol·licituds de beques es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí, plaça del Castell, 1, 08788 Vilanova del Camí, en el termini de
VINT DIES HÀBILS (20 DIES) comptadors a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les sol·licituds podran presentar-se en qualsevol de les formes previstes a l’art. 16
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

El termini màxim per a dictar resolució i notificar la mateixa per part de l’òrgan
competent és de TRES MESOS (3 MESOS) comptadors a partir del dia següent a la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones empadronats a Vilanova del Camí, amb una antelació mínima de sis mesos ininterromputs a la data de formulació de la corresponent sol·licitud, que compleixin amb els següents requisits:

- Tenir menys de 26 anys en el moment de la formulació de la sol·licitud. No obstant això, podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones que superin aquesta edat i fins als 29 anys sempre i quan acreditin estar en situació d’atur en el moment de presentar la sol·licitud.

- Estar matriculat/ada per al curs corresponent a l’any de convocatòria en una de les opcionsesmentades, sempre que no s’ofereixin a Vilanova del Camí i que es cursin encentres situats fora del terme municipal.

- No estar en possessió del títol acadèmic que es pugui obtenir amb els estudis per
als quals es sol·licita l’ajut, així com no estar a l’espera de la seva tramitació.

- No tenir un nivell de renda familiar superior a 2,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per membre de la unitat familiar.

- Haver sol·licitat l’ajut en temps i forma, segons s’estableix en les presents bases.

- No estar la persona sol·licitant en procediment de cobrament per via d’apremi de
deutes contretes amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

- No haver obtingut cap altre ajut pel mateix concepte.

Cal aportar:

 • Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant els models normalitzats facilitats per l’Ajuntament de Vilanova del Camí, degudament complimentat i signat pel sol·licitant (en el cas que el/la sol·licitant fos menor d’edat i no estigués emancipat/ada, la sol·licitud haurà d’anar signada pels representants legals del/de la menor i per la persona beneficiària de l’ajut), acompanyant l’esmentada sol·licitud de la següent documentació :

  - Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, del DNI/NIF/NIE o document
  equivalent, vigent de tots els membres que formen la unitat de convivència, majors
  d’edat.
  - Fotocòpia del títol corresponent en el cas d’al·legar ser família nombrosa.

  - Fotocòpia del títol corresponent en el cas d’al·legar ser família monoparental.

  - Certificat expedit per l’Administració competent del grau de discapacitat, en el cas
  que de que s’al·legui.

  - Justificant de la matrícula per al curs corresponent a la convocatòria

  - Volant de convivència i volant històric la persona sol·licitant. (D’acord amb el que disposa Llei 39/2015, d’accés electrònic als ciutadans als serveis públics, des dels Serveis Administratius del Departament de Secretaria es farà la consulta de dades al Padró Municipal d’habitants a fi i efecte de comprovar la residència de la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar).

  - Document acreditatiu del compte bancari on es vol rebre l’ajut d’acord amb el
  model adjunt.

  - Justificació, mitjançant declaració responsable, de no està incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de persona beneficiària d’acord amb l’article 5.5
  de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

  - Expedient acadèmic del curs anterior a la data de la convocatòria.

  - Autorització de l’interessat/ada i de tots els membres majors d’edat de la unitat de
  convivència perquè l’Ajuntament de Vilanova del Camí pugui demanar certificats tributaris i de compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i la
  Tresoreria de la Seguretat Social (model adjunt) o bé:

  • Declaracions d’IRPF complertes, del darrer exercici fiscal, de totes les persones de la unitat de convivència que estan obligades a fer-la , o bé

  • En el cas de no estar obligats/ades a presentar la declaració de l’IRPF, els ingressos s’han d’acreditar amb algun dels documents següents: certificat d’imputacions de l’AEAT, certificat de pensions, certificat d’ingressos i retencions de l’empresa o les empreses, certificat OTG, Renta Mínima d’Inserció (RMI), i l’informe de la vida laboral. Les persones de més de 65 anys no han de portar l’informe de la vida laboral.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Demanant informació a l'OAC de l'Ajuntament. Telèfon 93 805 44 22

Darrera actualització: 06.11.2023 | 11:06