1 plaça de caporal promoció interna

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 10:00

Bases del concurs - oposició pel torn de promoció interna, per la provisió d'una plaça de Caporal de la Policia Local, de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, que figura inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2020. 

És objecte d'aquesta convocatòria mitjançant concurs - oposició pel torn de promoció interna, d'un lloc de treball de caporal de la Policia Local, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'any 2020, enquadrat en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació d'accés C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les Policies Locals.

Aquest personal estarà inclòs en les rotacions dels quadrats del cos de policia, però podran ser canviats de torns, per necessitats del servei.

Documents adjunts, a la banda dreta. ➡

Darrera actualització: 14.10.2020 | 15:33