1 plaça d’agent de policia local mobilitat horitzontal

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 10:01

Bases reguladores del procés del concurs de mobilitat horitzontal interadministrativa, d'una plaça d'Agent de Policia Local, vacant a la plantilla del personal i inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació 2020 

La provisió, mitjançant el sistema de concurs per mobilitat interadministrativa d'una plaça d'agent de la Policia Local de Vilanova del Camí, enquadrada dins el grup d'administració especial, sotsescala de serveis especials, policia local, grup de titulació C2, nivell de destí 15, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent. 

Les funcions a desenvolupar son les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies. 

En el cas que aquesta plaça restes vacant a la finalització d'aquest procés, aquesta plaça passarà a incrementar a la plaça convocada per a la provisió mitjançant concurs oposició lliure d'agent de policia local, corresponents també a l'Oferta Pública d'Ocupaci: 2020. 

Documents adjunts, a la banda dreta. ➡

Darrera actualització: 14.10.2020 | 15:32