1 plaça d’agent de policia local

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 10:02

Bases del concurs - oposició, d'una plaça d'Agent de Policia Local, més les que hi hagi vacants en el moment de la realització de la convocatòria, places de la plantilla del personal funcionari d'aquest Ajuntament, que figura inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2020, i constitució de borsa de treball. 

És objecte d'aquesta convocatòria, la selecció mitjançant Concurs - Oposició lliure, d'un lloc de treball d'agent de la Policia Local, més les que hi hagi vacants en el moment de la realització de la convocatòria de les places a cobrir, incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'any 2020, enquadrat en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, nivell de destí 15, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les Policies Locals.

Trobeu les bases de la convocatòria així com la instància i la declaració jurada en els documents adjunts, a la banda dreta. ➡

Darrera actualització: 21.07.2020 | 18:48