Ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca, intilerància o al·lèrgia al gluten

Dimecres, 3 d'abril de 2019 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, en sessió de data 19/09/2016, va acordar l'aprovació inicial de les bases específiques reguladores per a la concessió d'ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca,  intolerància o al·lèrgia al gluten. Exposades al públic mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 d'octubre de 2016, DOGC núm. 7218 de data 3 d'octubre de 2016, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la seu electrònica, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions, esdevenint definitivament aprovades, procedint-se a la publicació del seu text íntegre, per a la seva eficàcia i executivitat.

Darrera actualització: 27.02.2020 | 11:16