Junta de Govern Local

COMPOSICIÓ i ATRIBUCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcaldessa i  pels següents regidors/es:

  • Eva Vadillo Margarit
  • Francisco José Saucedo Cabrera
  • Xavier Sala Sant
  • Susana Gutiérrez Perianes
  • Rafael Gabarri Amador

Són membres convidats de la Junta de Govern les regidores:

  • Laura Pavón Perez
  • Carlota Silva Solis

ATRIBUCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Dirigir, inspeccionar, impulsar els serveis i obres municipals i disposar despeses dins dels límits de la meva competència.

La concessió de llicències i la presa de coneixement de les comunicacions prèvies i declaracions responsables en matèria d’obertura d’establiments, industrials i comercials i de qualsevol altra índole i llicències d’obres en general, excepte que les ordenances o lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.

Aprovar l’oferta de treball públic d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple.

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, així com l’alineació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic en que la seva alienació no es trobi prevista en el pressupost

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària el segon i quart dimecres de cada mes, exceptuant el mes d'agost, a les 15.00 hores i tindran lloc a la sala de Juntes de l'Ajuntament.

Les sessions extraordinàries i les extraordinàries i urgents tindran lloc quan siguin convocades per l'Alcaldia.

Darrera actualització: 12.12.2019 | 18:23