Comissions informatives Permanents

Periodicitat

Les Comissions Informatives es convoquen els dijous previs al Ple. Hi assisteixen els regidors assignats per cada grup municipal.

 1. Comissió informativa de Àrea d’Economia, Hisenda,Règim Interior,  Promoció Econòmica, Innovació i noves Tecnologies, que actuarà com a Comissió Especial de Comptes.

Integren aquesta Comissió Informativa:

 • Pel Grup Municipal PSC
  Titular: Susana Gutiérrez Perianes
  Suplent: Carlota Silva Solís
   
 • Pel Grup Municipal Vilanova 365
  Titular: Vanesa González Márquez
  Suplent: Aitor Centelles Gallego
   
 • Pel Grup Municipal ERC
  Titular: Marc Bernaldez Domingo
  Suplent: David Roig Solé
   
 • Pel Grup Municipal VA
  Titular: Francisco Palacios Garcia
   
 • Pel Grup Municipal Junts per Vilanova
  Titular: Jordi Baron Escriche.
 1. Comissió informativa de l’Àrea d’obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals.

Integren aquesta Comissió Informativa:

 • Pel Grup Municipal PSC
  Titular: Francisco José Saucedo Cabrera
  Suplent: Rafael Gabarri Amador
   
 • Pel Grup Municipal Vilanova 365
  Titular: Aitor Centelles Gallego
  Suplent: Vanesa González Márquez
   
 • Pel Grup Municipal ERC
  Titular: David Roig Solé
  Suplent: Glòria Vilà Martínez
   
 • Pel Grup Municipal VA
  Titular: Francisco Palacios Garcia
   
 • Pel Grup Municipal Junts per Vilanova
  Titular: Jordi Baron Escriche
 1. Comissió informativa de l’Àrea  de Joventut, Cultura,  Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat.

Integren aquesta Comissió Informativa:

 • Pel Grup Municipal PSC
  Titular: Laura Pavón Pérez
  Suplent: Susana Gutiérrez Perianes
   
 • Pel Grup Municipal Vilanova 365
  Titular: Alicia Plaza Garrote
  Suplent: Pepita Còdol Monsó
   
 • Pel Grup Municipal ERC
  Titular: Glòria Vilà Martínez
  Suplent: Marc Bernaldez Domingo
   
 • Pel Grup Municipal VA
  Titular: Francisco Palacios Garcia
   
 • Pel Grup Municipal Junts per Vilanova
  Titular: Jordi Baron Escriche
 1. Comissió informativa de l’Àrea Esports, Serveis Socials, Igualtat, Salut, Sanitat i Consum.

Integren aquesta Comissió Informativa:

 • Pel Grup Municipal PSC
  Titular: Xavier Sala Sant
  Suplent: Rafael Gabarri Amador
   
 • Pel Grup Municipal Vilanova 365
  Titular: Pepita Còdol Monsò
  Suplent: Alicia Plaza Garrote
 • Pel Grup Municipal ERC
  Titular: Marc Bernáldez Domingo
  Suplent: Glòria Vilà Martínez
   
 • Pel Grup Municipal VA
  Titular: Francisco Palacios Garcia
   
 • Pel Grup Municipal Junts per Vilanova
  Titular: Jordi Baron Escriche

ATRIBUCIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives tindran com a objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos al ple de l'Ajuntament. De cada reunió el Secretari/a aixecarà acta dels acords adoptats i portarà el seu corresponent llibre d'actes.

Els acords que adoptin les comissions informatives no són vinculants, haguda compte de la seva finalitat, que és la consulta, l'estudi o l’informe d'aquells assumptes a tractar pel Ple de la Corporació. No obstant, les seves resolucions seran tingudes en compte per a l'elaboració de les propostes a efectuar al Ple.

Les comissions informatives seran ordinàries, quan la seva convocatòria precedeixi a un ple ordinari; i extraordinàries, quan el ple a celebrar sigui extraordinari o bé quan sigui demanada la seva celebració per una quarta part, almenys dels seus integrants.

En aquest cas, el membres sol·licitants, hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, l'ordre del dia dels assumptes a tractar.

En el cas de celebrar -se un Ple extraordinari i urgent, la celebració de la comissió informativa que correspongui, serà substituïda per la votació de la urgència en el sí del propi Ple. En aquests supòsits, es donarà compte a la comissió informativa de què es tracti, en la propera sessió que aquesta celebri.

La Comissió Especial de Comptes, es reunirà, preceptivament, abans del dia 1 de juny de cada any, per examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants i antecedents i emetre l'informe que correspongui, si bé pot tenir, reunions preparatòries si així ho acorda el president de la Comissió o és sol·licitat per una quarta part dels seus membres.

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels presents i en cas d'empat, deliberarà el vot de qualitat del seu president.

Els membres que discrepin de l'acord adoptat per la comissió, podran sol·licitar que consti el seu vot en contra o formular vot particular per a la seva defensa davant del ple.

A les comissions informatives podran assistir, a criteri del seu President/a, personal tècnic en la matèria a tractar, i en tot cas, el Secretari/a de la Corporació que aixecarà l'acta. En la comissió especial de comptes, assistirà, preceptivament, la persona responsable de la Intervenció Municipal.

Darrera actualització: 13.12.2019 | 09:56