S’obre el període per sol·licitar les subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19

Dijous, 22 d'octubre de 2020 a les 00:00

Us comuniquem que, amb relació a les Subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, ha quedat tancada la presentació de noves sol·licituds d’aquesta primera convocatòria.

Properament la Generalitat obrirà una segona convocatòria.

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8252, de data 22 d’octubre de 2020, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i els centres d'estètica i bellesa, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Persones beneficiàries

2.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions: Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Quantia

4.1 La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a la realització de l'actuació subvencionada.

4.2 La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

4.3 Si el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat en un 20%, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.

4.4. Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat objecte de l'ajut no excedeix del 20 % no comporta la reducció de la quantia de l'ajut. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut.

ANNEX 2

Despeses subvencionables

Despeses fixes d’estructura, tals com lloguers, compres de productes, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents, amb excepció de:

  • Sous i salaris
  • Amortitzacions i rentings
  • Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer

Procediment de sol·licitud i documentació

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat  o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica -seu.html.

Termini per presentar les sol·licituds:

Es poden presentar les sol·licituds de manera telemàtica a partir de les 9:00h del 28/10/2020 i fins un termini de 15 dies hàbils (18/11/2020) o fins que s’esgoti el pressupost.

Important:

Una ajuda per beneficiari de fins a 1.500€

Els beneficiaris són activitats de l’àmbit de la restauració i centres d’estètica i bellesa, que es van veure obligades a tancar per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre.

Per fer la sol·licitud:

  • Es necessitarà: una foto de la façana, una foto de l’interior del local i la declaració responsable (el model està a la carpeta).
  • Podran presentar factures pagades des de 1 de gener de 2020 fins a 31 de desembre de 2020.
  • Són subvencionables els lloguers, compra de productes, tecnologia... totes les factures pagades i, no es compta l’IVA d’aquestes (iva no subvencionable).

Enllaç per anar a la sol·licitud i per més informació:

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2020_restauracio_bellesa/

Darrera actualització: 10.11.2020 | 16:01