Memòria justificativa per a l’establiment del servei públic del servei d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural

Dijous, 25 de novembre de 2021 a les 09:00

L'Exposició Pública finalitzarà el 10/01/2022

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 8 de novembre de 2021, va aprovar inicialment l’establiment del servei públic local indicat, d'acord amb la Memora justificativa, així com el Projecte de Reglament regulador del servei i de la seva lordenança reguladora.

L’expedient s’exposa a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anuncien el DOGC, en el BOPB, en el Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la web Municipal, per tal que es pugui examinar i formular les al·legacions i/o suggeriments que s’estimin pertinents.

En cas que no es presentin al·legacions i/o suggeriments durant el termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu, sense necessitat d’un nou acord exprés. En cas que durant el termini d’informació pública es presentin al·legacions i/o suggeriments, el Ple de la Corporació els haurà de resoldre i aprovar definitivament l’expedient.

Darrera actualització: 26.11.2021 | 08:55