Exposició pública del Projecte de Reparcel·lació del pla de millora urbana sector PMU r8 “Barri Centre”

Dijous, 28 d'abril de 2022 a les 12:00

L'exposició pública finalitzarà el 7 de juny de 2022

Objecte:

Els objectius del present Projecte de Reparcel·lació són els següents:

  • Definir la parcel·lació més adequada, ajustant-se a la zonificació i a les condicions d’ordenació de l'edificació definides en el text refós del PMU. Aquest Pla regula la transformació dels usos del sector d’ús comercial a usos mixtos comercial - residencial, garantint les dotacions establertes en els articles 65 i 66 de la Llei d’Urbanisme.
  • Adjudicar les parcel·les resultants als propietaris de l’àmbit, així com l’adjudicació a l’Ajuntament de l’aprofitament que li correspon i els espais lliures de titularitat pública.
  • Repartir els beneficis i càrregues, derivats de l’ordenació urbanística, entre les diferents parcel·les adjudicades.
  • Ajustar les parcel·les inicials i definir les parcel·les resultants segons la realitat de la urbanització ja executada.
Darrera actualització: 09.05.2022 | 09:57