Anunci aprovació inicial del Pla Local de Prevenció de Residus de Vilanova del Camí

Dimecres, 5 de febrer de 2020 a les 00:00

El termini finalitza el 19 de març de 2020

Exposició pública de l'aprovació inicial del  Pla Local de Prevenció de Residus de Vilanova del Camí.

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, en sessió de data 20 de gener de 2020, va acordar aprovar el Pla Municipal de Prevenció de residus 2019-2026 del municipi de Vilanova del Camí.
El referit Pla se sotmet a informació pública durant 30 dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP, al DOGC i al Tauler d'anuncis municipal, per tal que els interessats puguin formular reclamacions i al·legacions.

Darrera actualització: 15.03.2020 | 13:28