ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Compte General

El Compte General és un conjunt de documents i estats que l'Ajuntament ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre:
  • Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l'any.
  • Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues durant l'any a què es referix el Compte general.
  • Com s'ha executat el pressupost, és a dir, ofereix informació sobre quina quantitat i en què s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquest any, quants recursos s'han obtingut l'any i quins han estat aquests recursos. També s'informa sobre la forma en què s'han realitzat aquestes despeses i ingressos.

El Compte General s'ha d'aprovar per la Comissió Especial de Comptes i exposat al públic durant el termini de 15 dies. L'informe de la Comissió serà elevat al Ple de la Corporació per al seu examen i aprovació.
Una vegada aprovat el Compte General, s'envia a diferents estaments, com la Sindicatura de Comptes; el Ministeri d'Hisenda i també a Governació.

Us oferim els enllaços on podreu consultar els Comptes Generals aprovats a Vilanova del Camí

 


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona