ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Retribucions 2012

Resum anual del 2012 de les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes al consistori vilanoví

EXERCICI 2012 (D'1 DE GENER A 31 DE DESEMBRE)

El dia 29 de febrer, mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 187/2012 es va resoldre cessar al Regidor Sr. Francisco Palacios com a membre de la Junta de Govern, en el càrrec de Primer Tinent d'Alcalde i revocar la delegació de les facultats de gestió de l'Àrea de Promoció econòmica, Joventut, Festes, Agermanament i Solidaritat efectuada a dit regidor.

DEDICACIÓ EXCLUSIVA:
Jornada completa
Per a l'Alcalde Sr. Joan Vich
14 pagues de 3.168,74 € bruts / mensuals

DEDICACIÓ PARCIAL:
13 hores setmanals
Per a la Tinent d'Alcalde, Vanesa González
12 pagues de 662,16 € bruts / mensuals

ASSISTÈNCIES
A percebre pels regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial.

 • A les sessions del Ple 183,43 €
 • A les Comissions informatives o altres d'equiparables 54,20 €
 • A les Juntes de Govern 183,43 €
 • A les Juntes de Portaveus 91,71 €
 • Als òrgans col•legiats 62,53 €

Òrgans col·legiats interns:

 • Junta de Contractació
 • Comissió en les operacions de delimitació de terme municipal
 • Comissió Espai Públic i Vialitat
 • Societat Municipals d'Habitatge
 • Consell Escolar Municipal
 • ADF (...)

Òrgans col·legiats externs:

 • Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena
 • Mancomunitat per a l'Atenció de Disminuïts Psíquics de l'Anoia
 • Societat Vivers en Xarxa a l'Anoia, Vivex, SL
 • Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació d'Igualada
 • Consell General del Consorci de Comunicació Local
 • Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat

INDEMNITZACIONS ALS GRUPS POLÍTICS

 1. 67,69 € mensuals per a cada grup municipal
 2. 54,15 € mensuals per a cada regidor electe

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona