ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Reglament per a la Participació en els Mitjans d'Informació i Difusió de Vilanova del Camí

Reglament aprovat inicialment en Ple Ordinari de 10 de juliol de 2006, i definitivament, en Ple Ordinari del 13 de novembre de 2006.

REGLAMENT PER A LA PARTICIPACIÓ EN ELS MITJANS D'INFORMACIÓ I DIFUSIÓ DE VILANOVA DEL CAMÍ

Art. 1
L'objecte d'aquesta norma és la regulació del dret a la informació i la participació deis membres corporatius en els mitjans de comunicació de titularitat pública, així com, l'accés a la informació.

Art. .2
Els mitjans de comunicació de l'Ajuntament de Vilanova del Camí són Ràdio Nova, l'emissora municipal, i el butlletí Vilanova Informació.
D'incrementar-se en el temps els mitjans de comunicació de titularitat pública corresponents a l'Ajuntament de Vilanova del Camí, s'entendran inclosos en l‘anterior relació sense necessitat de modificar aquesta norma i per tant els drets i obligacions que es regulen mitjançant aquest Reglament, seran d'immediata aplicació sobre els nous mitjans creats. Tot això, sense prejudici de l'adopció dels acords que corresponguin en ordre a la seva implantació.
La informació pública que l'Ajuntament ha de fer extensiva a la comunitat, s'efectua, bé als taulers d'anuncis, bé a l'Ajuntament o bé als diaris oficials.

Art. 3
Els mitjans de comunicació de l'Ajuntament de Vilanova del Camí hauran de seguir els següents principis:

  • Hauran de servir als interessos generals de la població amb objectivitat, veracitat i imparcialitat.
  • La informació i l'opinió estaran clarament diferenciats, de forma tal que en cap cas una i altra puguin barrejar-se, ni induir a confusió als lectors o als oients.
  • Hauran de garantir el dret a la llibertat d'expressió sense altres límits que els que estableix la Constitució Espanyola o les Lleis, ¡ per tant, queda garantit, el respecte a l‘honor, la intimitat de les persones ¡ la pròpia imatge i altres drets reconeguts en l'ordenament jurídic.
  • Es garanteix el principi d'igualtat, el de la no discriminació i de respecte al pluralisme polític, social i a la diversitat cultural.

La llengua a emprar en els mitjans de comunicació serà la catalana, respectant-se el dret a utilitzar el castellà, tot això dins el marc constitucional.

Art4
La finalitat pròpia deis mitjans de comunicació és la d'informar als ciutadans de Vilanova del Camí de tot allò que tingui rellevància a nivell local, sense perjudici de la informació general o dels continguts que es programin periòdicament, sobretot a la ràdio municipal.
A més de les finalitats generals, els mitjans de comunicació local podran:

  • Servir com a mitjà de comunicació i difusió cultural i educatiu.
  • Contribuir a una adequada utilització del temps lliure i de l'oci.
  • Fomentar la participació ciutadana en els assumptes públics.
  • Contribuir a desenvolupar els valors socials ¡ culturals de la comunitat.

Aquesta llista és orientativa i no exhaustiva, per la qual cosa, qualsevol activitat que tendeixi al foment de qualsevol dels valors esmentats o d'altres no inclosos a la relació anterior, podrà ser objecte de desenvolupament pels mitjans de comunicació sense cap restricció.

Art. 5
Amb la finalitat d'assegurar la pluralitat política a través dels mitjans de comunicació es potenciarà la participació ciutadana i, amb això, la participació deis seus representants legítimament escollits en processos electorals.
Amb aquesta finalitat, als esmentats mitjans de comunicació es reservarà un espai pels diferents grups polítics amb presència al consistori. Aquest espai serà repartit proporcionalment a la seva participació en el municipi garantint les determinacions de la Llei Orgànica Electoral General.

Art. 6
Tota participació, sigui dels grups municipals, dels regidors individualment o de qualsevol persona, estarà basada en el respecte mutu, la cordialitat i l'educació. En cap cas es podran utilitzar els mitjans de comunicació local per fomentar la confrontació personal.

Art. 7
Els mitjans de comunicació local en cap cas constituiran un vehicle de propaganda política i durant el termini de duració de qualsevol convocatòria d'eleccions, els mitjans de comunicació romandran sense continguts, inclòs els de caràcter municipal.
En tot cas, la informació de caràcter municipal que s'emeti en aquests mitjans de comunicació local hauran de referir-se únicament a les activitats pròpies de l'Ajuntament.

Art. 8
A l'emissora municipal, quan s'emetin programes d'opinió en el que estigui present un membre corporatiu, a continuació serà convidat un altre membre corporatiu de les altres formacions polítiques que conformen l'Ajuntament i els espais reservats a uns i altres estaran en funció de la seva participació en el sí de l'Ajuntament, seguint els criteris de la Llei Electoral.

Art. 9
Quant a la informació a emetre en els diaris oficials i el tauler d'anuncis de l‘Ajuntament, aquests seran tots aquells que d'acord amb la normativa vigent hagin de ser objecte de publicació.
L'Ajuntament, no obstant, podrà publicar altres qüestions a les que no ve obligada per la normativa vigent, sempre i quan es tracti d'assumptes que afectin a l'esfera administrativa local quedant, per tant, exclosos d'aquest tipus d'informació de caràcter polític o de qualsevol partit polític dels que integren la Corporació.

Art. 10
Tant a Ràdio Nova com al butlletí Vilanova Informació, es podran emetre falques o inserir anuncis, tant de persones físiques com jurídiques, anunciant productes o serveis. Aquest anuncis estaran subjectes al pagament del preu públic que estableixi l'Ajuntament.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona