ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Consultes a l’Arxiu Municipal

Petició
En què consisteix

Consulta del fons documental de l'Arxiu Municipal de Vilanova del Camí. Ho pot demanar qualsevol persona interessada, mitjançant una instància motivada davant el Registre General de l'Ajuntament on ha d'indicar:

  • Dades de la persona sol•licitant (DNI, adreça, correu electrònic i telèfon de contacte).
  • Dades sobre la consulta que precisa efectuar, especificant el motiu o interès.

L'accés a la documentació és lliure i gratuït per a tota la ciutadania. L'accés als fons estan subjectes a la normativa vigent. I per tant, hi ha documents que tenen un accés reservat o restringit. No es podrà accedir a documents originals que estiguin en mal estat de conservació i corrin el perill de deteriorament.

Cost
El preu públic de les reproduccions resta estipulat a la ordenança fiscal núm. 14 – Taxa per expedició de documents administratius
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Cal emplenar instància general motivada i lliurar-la al Registre General de l’Ajuntament.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Internet
De forma telemàtica. Mitjançant la instància genèrica (e-tram).

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona