ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Volant d’empadronament actual. e-TRAM

Autorització, certificat, llicència o permís
En què consisteix
Justificant acreditatiu de la inscripció d'una persona al Padró Municipal d'Habitants tal i com consta en la data de la sol•licitud.
Qui el pot demanar?
  • Les persones majors d’edat empadronades al municipi.
  • Les persones majors d’edat que constin empadronades al mateix domicili.
  • Les persones majors d’edat amb autorització expressa, per escrit i signada de la persona major d’edat que sol•licita el volant de residència.
Documentació necessària?
Descripció documentació

  • Majors d’edat: DNI o passaport.


  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtud de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor.


  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.


  • Si no compareix la persona que sol•licita el volant de residència i autoritza a un major d’edat per que faci el tràmit en nom seu, cal portar una autorització expressa, per escrit i signada pel sol•licitant i acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest. La persona autoritzada haurà d’aportar l’original del seu document d’identitat.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Correu electrònic
vilanovac@vilanovadelcami.cat

Internet
Ompliu el formulari (Tràmit per Internet) amb les vostres dades i l’exposició de la sol•licitud.
La vostra sol•licitud passarà al departament corresponent.
El temps de resposta o resolució de la sol•licitud dependrà del contingut d’aquesta.

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona