ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Baixa al padró d’habitants per defunció

Autorització, certificat, llicència o permís
En què consisteix

Acreditació de la defunció d'un ciutadà/na que consta inscrit al Padró Municipal d'Habitants de Vilanova del Camí.

Aquesta gestió la pot fer qualsevol persona major d'edat empadronada al mateix habitatge on consta inscrit el difunt o que acrediti una relació de parentiu amb el finat.

Documentació necessària?
Descripció documentació

Documents acreditatius de la identitat del sol•licitant:

  • Majors d’edat: DNI o passaport.


  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor.


  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.

Documents acreditatius de la defunció:

  • Certificat de defunció: Aquest certificat s’obté a les oficines del Registre Civil del lloc on s’ha produït el decés.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona