ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  activar estils
cercar

Propostes d'actuació

Pl. del Mercat

Estratègies i prioritats

L'Àrea urbana del Casc Antic – Camp del Rei és la zona de Vilanova del Camí que presenta un major grau de degradació urbana, social i econòmica, tres dimensions que van molt unides entre sí i que configuren un retard molt negatiu de l'àrea.

Mitjançant el projecte d'Intervenció Integral, es pretén assolir tres objectius:

  • Regeneració de l'espai públic en el centre urbà que doni prioritat d'ús dels carrers i places a vianants, creant nous espais de relació i esbarjo per a la vida dels ciutadans, minimitzant l'impacte del trànsit de vehicles sobre el nucli urbà, millorant la imatge urbana i potenciant la vida social en el barri, establint els mitjans i les infraestructures necessàries per a l'accessibilitat de les persones al medi.
  • La dotació de nous equipaments culturals i socials que activin la vida social del barri i atenguin, a les necessitats d'educació i promoció cultural dels ciutadans, al mateix temps que ofereixin un servei d'atenció i cura dels sectors més necessitats de la població.
  • Impulsió de l'activitat social i econòmica, promocionant i dinamitzant l'activitat comercial, fonamentant el treball i l'activitat emprenedora, millorant i potenciant l'activitat del teixit associatiu i de promoció del barri.

El Projecte d'intervenció integral que es proposa ja s'ha iniciat amb actuacions d'iniciativa municipal de millora urbanística que estan en marxa en l'àmbit del barri i en l'entorn més immediat, com és la Rehabilitació del Centre Urbà.

Àmbits d'intervenció

Carrers del centre de Vilanova del Camí. L'església

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

Actuacions de millora i renovació de carrers, places i espais públics del barri.

Edificis del centre de Vilanova del Camí

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha aprovat una línia d'ajuts adreçada als veïns i les veïnes del barri per tal de millorar l'accessibilitat dels edificis, la reparació de cobertes i façanes.

Centres d'equipaments a Vilanova del Camí

Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

El Projecte d'intervenció integral del Casc Antic – Camp del Rei preveu la construcció d'un nou Centre Cívic, on es puguin desenvolupar activitats formatives, lúdiques i de participació ciutadana; i la Rehabilitació de l'equipament per casal d'avis.

Noves tecnologies a Vilanova del Camí

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis

Donar la infraestructura necessària per a tenir accés a les noves tecnologies de telecomunicacions als veïns i usuaris de l'espai públic dels equipaments: Centre Cívic, Casal d'Avis i casa Consistorial.

Contenidors de la brossa

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

Conscienciar a la població de la necessitat de promoure les energies alternatives i no contaminats. Minimitzar l'impacte visual dels residus en el nucli urbà.

Equitat de gènere a Vilanova del Camí

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments

Al llarg d'aquests quatre anys s'organitzaran programes d'atenció a diferents col·lectius del barri, incidint especialment en l'aprenentatge de les noves tecnologies, en l'atenció a la gent gran, les dones, els infants i els joves.

Programes de millora social

Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri

S'articularà un pla de participació i un pla de convivència del barri per tal d'implicar el veïnat com a protagonista d'aquest procés.

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Permetre a l'àrea del Casc Antic - Camp del Rei ser accessible en relació a la via pública, al transport públic i en la comunicació als equipaments i espai públic.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona