Tràmits-Obres-Transmissió d’una llicència d’obres

 

 -          Transmissió d’una llicència d’obres.

  

Descripció :           Les llicències d’obres són transmissibles llevat dels supòsits regulats per llei, els subjectes que intervenen en la transmissió de la llicència han de comunicar-ho a l’Ajuntament, el qual ha de comprovar que no es troba compresa en cap dels supòsits anteriors.

 

Sol·licitant:             La persona interessada o afectada pel tràmit.

                            Un/a representant degudament autoritzat/da.

 

Preu:                       --

 

Tramitació:            1.-Adreceu-vos al Registre Municipal i presenteu la instància junt amb la documentació a presentar indicada a l’últim apartat.

                            2.-Un cop resolta la sol·licitud, us notificarem la resolució a la vostra adreça indicada per a notificacions.

                            3.-L’antic titular podrà sol·licitar el retorn de les fiances i dipòsits que tingui ingressats i els haurà d’ingressar el nou titular.

 

Impressos del tràmit: Instància general. 

 

Documentació a presentar:

 

    • Instància segons model oficial.

    • Document de transmissió.

    • Nous fulls d’assumeix tècnic incorporant el nou titular.

 

 

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90