Tràmits-Obres-Llicència per a la instal·lació de grua torre.

 

 -          Llicència per a la instal·lació de grua torre.

  

Descripció :           Llicència que autoritza la instal·lació i utilització d’una grua torre.

 

Sol·licitant:             La persona interessada o afectada pel tràmit.

                            Un/a representant degudament autoritzat/da.

 

Preu:                     Ordenança fiscal núm. 23 epígraf 1.

 

Tramitació:           1.-Adreceu-vos al Registre Municipal i presenteu la instància junt amb la documentació a presentar indicada a l’últim apartat.

                            2.-Un cop resolta la sol·licitud, us notificarem la resolució a la vostra adreça indicada per a notificacions.

 

Impressos del tràmit: Sol.licitud de llicència per instal·lar grua torre 

                                 

Documentació a presentar:

 

 ·  Instància de sol·licitud segons model facilitat per l’Ajuntament.

    • Certificat de inspecció favorable amb la grua desmuntada emès per una entitat d’inspecció i control (EIC), segons R.D. 836/2003 de 27 de juny (BOE 17.07.03).

    • Fotocòpia de l’Assegurança de Responsabilitat Civil, cobriment mínim de 300.506,05 €.

    • Projecte tècnic per duplicat en format paper, i un en format digital (pdf, dgn, dwg o dxf) signats i visats per un tècnic competent, amb plànol d’emplaçament i escombrat de la grua.

Un cop instal·lada la grua i abans del seu funcionament:

    • Certificat del Tècnic de la perfecta instal·lació i funcionament, visat pel col·legi professional pertinent i signat per tècnic competent.

    • Certificat de l’empresa instal·ladora de la grua.

    • Document GR-1 de funcionament de la grua del Departament d’Indústria de la Generalitat.

 

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90