Tràmits-Obres-Pròrroga de Llicència d’obra d'edificació i habitatge

   

-          Pròrroga de Llicència d’obra d'edificació i habitatge.

  

Descripció :           Abans d’exhaurir-se el termini per realitzar l’obra, l’interessat pot sol·licitar una pròrroga de la llicència per la meitat del termini concedit anteriorment.

 

Sol·licitant:            La persona interessada o afectada pel tràmit.

                           Un/a representant degudament autoritzat/da.

 

Preu:                    Ordenança fiscal núm. 23 epígraf 1.4

 

Tramitació:           1.-Adreceu-vos al Registre Municipal i presenteu la instància junt amb la documentació a presentar indicada a l’últim apartat.

                            2.-Un cop resolta la sol·licitud, us notificarem la resolució a la vostra adreça indicada per a notificacions.

 

Impressos del tràmit: Sol.licitud de Pròrroga de llicència d’obra  

 

Documentació a presentar:

 

        • Instància segons model oficial.

        • Certificat tècnic director de l’obra que acrediti la part d’obra que resta per executar

 

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90