Tràmits-Obres-Llicència de primera ocupació

  

-          Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització d’edificis i instal·lacions.

 

Descripció :            És el tràmit administratiu indispensable per acreditar la finalització de l’obra, i que aquesta 

                            s’ha efectuat d’acord  amb el projecte i les condicions imposades per aquest 

                            ajuntament, estant en condicions d’ésser utilitzada.

                                                               

                            La comunicació s’ha de formalitzar a l’ajuntament un cop finalitzades les obres les quals han de disposar de la corresponent llicència o permís municipal.  

Sol·licitant:             La persona interessada o afectada pel tràmit.

                            Un/a representant degudament autoritzat/da.

 

Preu:                     Ordenança fiscal núm. 23 epígraf 1.3

 

Tramitació:           1.-Adreceu-vos al Registre Municipal i presenteu la instància junt amb la documentació a presentar indicada a l’últim apartat.

                           2.-Un cop resolta la sol·licitud, us notificarem la resolució a la vostra adreça indicada per a notificacions.  

                           3.-LA PRESENTACIÓ INCOMPLERTA DE LA COMUNICACIÓ, NO ÉS JURÍDICAMENT EFICAÇ I PER TANT, NO HABILITA PEL RECONEIXEMENT O L’EXERCICI DEL DRET.  

                           

Impressos del tràmit: Comunicació prèvia de primera ocupació 

 

Documentació a presentar:

 

    • DNI, NIF o NIE del promotor (còpia compulsada)

    • CIF de la societat promotora (còpia compulsada)

    • Instància segons model oficial.

    • Còpia compulsada del Certificat de final de l’obra, visat pel col·legi corresponent.

    • Fotocòpia del Llibre de l’edifici –Quadern de Registre i Quadern de Manteniment-.

    • Fotocòpia Imprès 902 de sol·licitud d’alta obra nova a l’ORGT.

    • Fotocòpia de l’escriptura de divisió horitzontal (només en edificis plurifamiliars).

    • Presentar comunicació prèvia per a l’activitat d’aparcament, segons els requisits indicats a la web municipal (Per veure-ho premeu aquí) 

    • Fotocòpia Certificat expedit per la Generalitat (Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació) i/o equivalent de l’Estat (Dirección General de Telecomunicaciones y tecnologías de la información – Jefatura Provincial de Barcelona), que garanteixi la correcta execució del projecte de Telecomunicacions.

    •  Còpia compulsada del certificat del gestor de residus referent a la quantitat i tipus dels residus lliurats, d’acord amb el projecte d’obres.

 

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90