Tràmits-Obres-Llicència de parcel·lació o contitució-modificació règim propietat horitzontal

  

-          Llicència de parcel·lació o constitució-modificació d’un règim de propietat horitzontal.

  

Descripció :            Estan subjectes a llicència de parcel·lació totes les operacions que preveu l’article 183.1 de la Llei d’Urbanisme que facilitin, o tinguin per finalitat, la construcció d’edificacions o d’instal·lacions per destinar-les a usos urbans així com les operacions de constitució o modificació del règim de propietat hortizontal.

 

Sol·licitant:             La persona interessada o afectada pel tràmit.

                            Un/a representant degudament autoritzat/da.

 

Preu:                     Ordenança fiscal núm. 23 epígraf 5.

 

Tramitació:           1.-Adreceu-vos al Registre Municipal i presenteu la instància junt amb la documentació a presentar indicada a l’últim apartat.

                           2.-Un cop resolta la sol·licitud, us notificarem la resolució a la vostra adreça indicada per a notificacions.

                           3.-Un cop concedida la llicència disposeu d’un termini 

de 6 mesos per iniciar-les i un de 12 mesos des de la seva concessió, per acabar-les.

 

Impressos del tràmit: Sol.licitud llicència de parcel·lació / div. horitzontal 

                               

Documentació a presentar:

 

·   Instància de sol·licitud segons model facilitat per l’Ajuntament.

    • Projecte tècnic i memòria, per duplicat en format paper, i un en format digital (pdf, dgn, dwg o dxf) signats i visats (si s'escau) per un tècnic de  grau mitjà (o superior), que inclogui: Memòria descriptiva de les parcel·les i/o divisió proposada sobre la base del planejament vigent i Plànols de l’estat actual i resultant, en el cas de parcel·lacions amb definició dels límits de la finca matriu i de les finques segregades.

                                En el cas que s’hagin d’efectuar obres:

    • Full Assumeix Direcció del tècnic de grau mitjà (o superior).

    • Estudi bàsic de seguretat i salut, signat i visat (si s'escau) per un tècnic competent.

    • Dades del Constructor.

 

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90