Tràmits-Obres-Autorització administrativa

 

 -          Autorització administrativa per obres de petita entitat.

  

Descripció :            Permís municipal per realitzar petites reparacions o millores de materials d’acabats que, per la seva escassa entitat, no requereixen de llicència i per a la realització d’ocupacions de via pública.

 

Sol·licitant:             La persona interessada o afectada pel tràmit.

                            Un/a representant degudament autoritzat/da.

 

Preu:                     Ordenança fiscal núm. 23 epígraf 1C i 2.

 

Tramitació:            Personalment, a l’Area d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament, Pl. Castell, nº 1, 2a. planta.

 

Impressos del tràmit: --

 

Documentació a presentar:

 

·         DNI de l’interessat i la necessària per tal de justificar la sol·licitud formulada.

 

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90