POUM de Vilanova del Camí  - Text Refós
Aprovació definitiva 20/11/2006 i publicat del DOGC 5031 de 18/12/2007
Descàrrega complerta de la publicació al DOGC

 

NORMATIVA URBANÍSTICA

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNCIPAL DE VILANOVA DEL CAMÍ

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

CAPÍTOL 1. NATURALESA, ÀMBIT I VIGÈNCIA DEL POUM

Article 1. Definició, àmbit territorial i naturalesa jurídica

Article 2. Marc Normatiu

Article 3. Contingut

Article 4. Vinculació normativa derivada de l'estructuració del POUM

Article 5. Vigència del POUM

Article 6. Revisió del POUM

Article 7. Modificació del POUM

Article 8. Regulació de l'Agenda

Article 9. Interpretació

Article 10. Obligatorietat

Article 11. Claus d'identificació.

 

CAPÍTOL 2. DESENVOLUPAMENT DEL POUM

Article 12. Competència

Article 13. Desenvolupamentdel POUM

Article 14. Desenvolupament del Pla en sòl urbà

Article 15. Desenvolupament del Pla en sòl urbanitzable

Article 16. Desenvolupament del Pla en sòl no urbanitzable

Article 17. Desenvolupament de les determinacions sobre sistemes

Article 18. Plans parcials urbanístics

Article 19. Plans especials urbanístics i plans de millora urbana

Article 20. Adequació del planejament derivat al POUM

Article 21. Supressió de barreres arquitectòniques

Article 22. Precisió de límits

Article 23. La promoció privada de planejament derivat. Documentació i   compromisos

 

CAPÍTOL 3. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL POUM

Article 24. Administració actuant.

Article 25. Sectors d'actuació urbanística

Article 26. Modificació i nova delimitació dels sectors o polígons d'actuació urbanística

Article 27. Pla d'etapes

Article 28. Elecció dels sistemes d'actuació

Article 29. Projecte de reparcel.lació

Article 30. Projectes d'urbanització

Article 31. Convenis urbanístics

Article 32. Estudis d'impacte ambiental

Article 33. Execució del planejament en sòl urbà

Article 34. Execució del planejament en sòl urbanitzable

Article 35. Execució i gestió de sistemes urbanístics

Article 36. Subsòl

Article 37. Reserves per a habitatges de protecció pública

 

CAPÍTOL IV. INTERVENCIÓ DE LES OBRES I ACTIVITATS

SECCIÓ PRIMERA. LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS

Article 38. Actes subjectes a llicència municipal

Article 39. Actes de l'Estat, Comunitat Autònoma o altres Entitats de Dret Públic

Article 40. Innecessarietat de l'obtenció de llicència

Article 41. Tipus de llicències i de permisos

Article 42. Classificació de les obres. Obres majors i obres menors

Article 43. Competències per a l'atorgament de llicències d'obres

Article 44. Terminis i tràmits per a les llicències d'obres

Article 45. Condicions d'atorgaments de llicències d'obres

Article 46. Caràcter reglat de l'atorgament de la llicència d'obres

Article 47. Deficiències

Article 48. Terminis de resolució i requisits per iniciar les obres

Article 49. Llicències d'edificiació en sòl urbà. Concepte de solar

Article 50. Llicències d'edificació en sòl urbanitzable

 

SECCIÓ SEGONA. RÈGIM JURÍDIC PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES I D'ACTIVITATS EN EDIFICIS EN SITUACIÓ DE FORA D'ORDENACIÓ, VOLUM O ÚS DISCONFORME,O INCLOSOS DINS D'UNA ÀREA DE PLANEJAMENT O D'EXECUCIÓ

Article 51. Edificis i instal.lacions fora d'ordenació

Article 52. Règim jurídic aplicable als edificis i instal.lacions en situació de fora d'ordenació

Article 53. Edificis i/o instal.lacions en situació de volum o d'ús disconforme

Article 54. Edificis, instal.lacions i usos inclosos dins d'una àrea de planejament o execució

Article 55. Autorització d'usos o obres no conformes amb les prescripcions del Pla

 

SECCIÓ TERCERA. INFRACCIONS URBANÍSTIQUES I SANCIONS

Article 56. Infraccions urbanístiques i sancions

 

TÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 57. Funció i contingut social del dret de propietat

Article 58. Exercici del dret de propietat

Article 59. Règim urbanístic del sòl

Article 60. Classificació del sòl segons el règim jurídic

 

CAPÍTOL 2. DETERMINACIÓ I REGULACIÓ DE L'ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI

Article 61. Estructura general del territori i sistemes urbanístics

Article 62. Zones

Article 63. Determinacions del POUM sobre qualificació urbanística

 

TÍTOL III. DISPOSICIONS COMUNS DE L'ORDENACIÓ, DE L'ÚS I CONDICIONS D'HABITABILITAT

CAPÍTOL 1. PARÀMETRES D'ORDENACIÓ

Article 64. Definició

 

CAPÍTOL 2. DISPOSICIONS COMUNES A TOTS ELS SISTEMES D'ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ

Article 65. Definició dels conceptes

Article 66. Elements de control bioclimàtic i d'estalvi energètic

Article 67. Planta baixa

Article 68. Planta soterrani

Article 69. Elements tècnics de les instal.lacions

Article 70. Cossos sortints

Article 71. Vol màxim dels cossos sortints

Article 72. Elements sortints

Article 73. Ventilació i il.luminació

Article 74. Celoberts

Article 75. Patis de ventilació

Article 76. Espais sotacoberta

 

CAPÍTOL 3. SISTEMA D'ORDENACIÓ D'EDIFICACIÓ SEGONS ALINEACIÓ A VIAL

Article 77. Definició dels conceptes del sistema d'ordenació d'edificació segons alineació a vial

Article 78. Altura

Article 79. Regles sobre determinació d'altura

Article 80. Regles sobre mitgeres 

Article 81. Profunditat edificable

Article 82. Espai lliure interior

 

CAPÍTOL 4. SISTEMA D'ORDENACIÓ D'EDIFICACIÓ AÏLLADA

Article 83. Definició dels conceptes del sistema d'ordenació d'edificació aïllada

Article 84. Desenvolupament del volum edificable

Article 85. Ocupació màxima de parcel.la

Article 86. Sòl lliure d'edificació

Article 87. Altura màxima i nombre de plantes

Article 88. Separacions mínimes

Article 89. Construccions auxiliars

Article 90. Tanques

Article 91. Adaptació topogràfica i moviment de terres

 

CAPÍTOL 5. REGULACIÓ D'USOS

SECCIÓ PRIMERA. CLASSES D'USOS

Article 92. Bases de la regulació

Article 93. Conceptes

Article 94. Desenvolupament de la regulació d'usos

Article 95. Classes d'usos per la serva funció

Article 96. Classes d'usos per la seva naturalesa

Article 97. Usos provisionals

Article 98. Usos fora d'ordenació o amb volum disconforme

Article 99. Definició dels paràmetres reguladors o d'aplicació amb caràcter genral a totes les zones

 

SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ ESPECÍFICA DELS USOS I ACTIVITATS

Article 100. Situacions relatives

Article 101. Usos específics en relació amb les situacions relatives

Article 102. Nivell d'incidència dels usos sobre les persones, els béns i el medi ambient

Article 103. Regulació supletòria

Article 104. Simultaneïtat d'usos

Article 105. Control administratiu de la instal.lació i funcionament de les acivitats amb incidència ambiental

 

SECCIÓ TERCERA. REGULACIÓ ESPECÍFICA DE L'ÚS COMERCIAL

Article 106. Definició

Article 107. Tipus d'establiments comercials 

Article 108. Accessibilitat a l'ús comercial

Article 109. Limitacions als mitjans i grans establiments comercials

 

SECCIÓ QUARTA. REGULACIÓ D'ESTACIONAMENTS I APARCAMENTS

Article 110. Definició

Article 111. Previsions d'estacionaments en sòl urbanitzable

Article 112. Previsions d'aparcaments als edificis

Article 113. Condicions específiques dels aparcaments als edificis

 

SECCIÓ CINQUENA. REGULACIÓ DE L'ÚS D'HABITATGE

Article 114. Decret d'habitabilitat i Ordenança

Article 115. Definicons

Article 116. Superficie de les depedències

Article 117. Il.luminació i ventilació

Article 118. Dependències mínimes

Article 119. Escales

 

SECCIÓ SISENA. REGULACIÓ ESPECÍFICA DE L'ÚS DE RESTAURACIÓ

Article 120. Aïllament acústic

 

SECCIÓ SETENA. REGULACIÓ ESPECÍFICA DE L'ÚS RECREATIU VINCULAT A LA MÚSICA I EL JOC

Article 121. Serveis Recreatius

Article 122. Aparcaments

Article 123. Publicitat de les característiques dels locals

Article 124. Aïllament acústic

Article 125. Situacions d'incompatibilitat per als establiments de caràcter fix

Article 126. Compatibilitat en la situació relativa 0-B

Article 127. Compatibilitat en les situacions relativea 4 i 5

Article 128. Compatibilitat en les situacions relatives 7 i 8 per a l'ús 10.C.2.1

Article 129. Compatibilitat e les activitats recreatives vinculades a la música i el joc que es desenvolupin amb caràcter eventual o extraordinari

 

SECCIÓ VUITNEA. REGULACIÓ DE L'ÚS EXTRACTIU

Article 130. Definició

Article 131. Prohibició

 

SECCIÓ NOVENA. REGULACIÓ DE L'ÚS DE GRANGES

Article 132. Definició i compatibilitat. Llicències

Article 133. Condicions d'edificació i ús

 

TÍTOL IV. REGULACIÓ DELS SISTEMES

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 134. Definició dels sistemes generals

Article 135. Tipus de sistemes

Article 136. Actuació dels sistemes generals. Inclusió en sectors deplanejament

Article 137. Titularitat i afectació del sòl

Article 138. Proporcionalitat

Article 139. Cessions gratuïtes

 

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DE SISTEMES

SISTEMA COMUNICACIONS (Clau 1)

Article 140. Definició

Article 141. Subsistemes del sistema de comunicacions

Article 142. Desenvolupament

Article 143. Règim de llicències

Article 144. Règim del sistema de comunicacions i el seu entorn

Article 145. Publicitat

Article 146. Estudis d'impacte ambiental

 

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES. (Clau 2)

Article 147. Definició

Article 148. Determinacions del Pla

Article 149. Computabilitat

Article 150. Usos

Article 151. Condicions d'ordenació dels parcs i jardins urbans i dels jardins locals

Article 152. Condicions d'ordenació dels nous espais lliures fruit del planejament derivat

Article 153. Condicions de les àrees esportives i d'esbarjo

 

SISTEMA D'EQUIPAMENTS. (Clau 3)

Article 154. Definició i règim

Aricle 155. Usos

Article 156. Determinacions en sòl urbà

Article 157. Determinacions en sòl urbanitzable

Article 158. Assignació d'usos

Article 159. Condicions d'edificació

 

SISTEMA D'INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS TÈCNICS. (Clau 4)

Article 160. Definició i contingut

Article 161. Condicions d'ús i funcions

Article 162. Mesures particulars de protecció.

 

SISTEMA DE PROTECCIÓ DE SISTEMES URBANÍSTICS GENERALS. (Clau 5)

Article 163. Definició i regulació

 

SISTEMA D'HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS (Clau HD)

Article 164. Definició i regulació

 

TÍTOL V. REGULACIÓ DE SÒL URBÀ

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 165. Disposicions generals

Article 166. Elements de regulació

Article 167. Condició general sobre l'entorn urbà

Article 168. Alineacions i rasants

Article 169. Sectors d'actuació

 

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT

Article 170. Zones

 

SECCIÓ 1a. ZONA DE VERD PRIVAT CLAU 6

Article 171. Definició i usos

 

SECCIÓ 2a. ZONA DE CONSERVACIÓ DEL CAS ANTIC DE CONSERVACIÓ. (Clau 7)

Article 172. Definició

Article 173. Condicions de parcel.lació

Article 174. Condicions d'edificació

Article 175. Condicions de densitat

Article 176. Condicions d'ús

Article 177. Altres condicions

 

SECCIÓ 3a. ZONA DE DENSITAT URBANA. (Clau 8)

Article 178. Definició

Article 179. Subzones

 

SUBSECCIÓ 3a. CONDICIONS DE LES SUBZONES: 8a, 8b i 8c

Article 180. Condicions de parcel.lació

Article 181. Condicions d'edificació

Article 182. Condicions de densitat

Article 183. Condicions d'ús

Article 184. Altres condicions

 

SUBSECCIÓ 3b. SUBZONA 8b.1

Article 185. Definició

Article 186. Condicions de parcel.lació

Article 187. Condicions d'edificació

Article 188. Condicions de densitat

Article 189. Condicions d'ús

Article 190. Altres condicions

 

SECCIÓ 4a. ZONA AÏLLADA PLURIFAMILIAR. (Clau 9)

Article 191. Definició

Article 192. Subzones

 

SUBSECCIÓ 4a. SUBZONES: 9a, 9b i 9c

Article 193. Condicions de parcel.lació

Article 194. Condicions d'edificació

Article 195. Condicions de densitat neta

Article 196. Condicions d'ús

Article 197. Altres condicions

 

SUBSECCIÓ 4b. SUBZONES: 9b.1, 9b.2 i 9c.1

Article 198. Subzona 9b.1., que es correspon amb el terrenys procedents de l'antic SUP 14 a), actualment zona 51, modificat per acord plenari de data 17 de juny de 2005, Text Refós del PP Sup 15 a), pendent d'aprovació per part de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona

Article 199. Subzona 9b.2, que es correspon amb els terrenys inclosos a l'àmbit del Pla Parcial Sup b14 a), modificat per acord plenari de data 17 de juny de 2005, zona 42, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona

Article 200. Subzona 9c.1

Article 201. Condicions comunes a les subzones: 9b.1, 9b.2 i 9c.1

 

SECCIÓ 5s. ZONA HABITATGES EN FILERA. (Clau 10)

Article 202. Definició

Article 203. Subzones

 

SUBSECCIÓ 5a. Clau 10a

Article 204. Condicions

 

SUBSECCIÓ 5b. Clau 10a.1

Article 205. Condicions

 

SUBSECCIÓ 5c. Clau 10b

Article 206. Condicions

 

SUBSECCIÓ 5d. Clau 10c

Article 207. Definició i ús

Article 208. Tipus d'ordenació i parcel.lació

Article 209. Condicions d'edificació

Article 210. Condicions estètiques

 

SUBSECCIÓ 5e. Clau 10d

Article 211. Definició i ús

Article 212. Tipus d'ordenació i parcel.lació

Article 213. Condicions d'edificació

 

SUBSECCIÓ 5f. Clau 10e

Article 214. Definició i ús

Article 215. Tipus d'ordenació i parcel.lació

Article 216. Condicions d'edificació

Article 217. Condicions estètiques

 

SECCIÓ 6a. ZONA HABITATGES UNIFAMILIARS APARELLATS. (Clau 11)

Article 218. Definició

Article 219. Subzones

 

SUBSECCIÓ 6a. Clau 11a

Article 220. Definició

Article 221. Condicions d'ordenació

 

SUBSECCIÓ 6b. Subzona Clau 11b

Article 222. Condicions de parcel.lació 11b

Article 223. Condicions d'edificació

Article 224. Condicions de densitat neta

Article 225. Condicions d'ús

Article 226. Altres condicions

 

SECCIÓ 7a. ZONA HABITATGES UNIFAMILIARS AÏLLATS. (Clau 12)

Article 227. Definició

Article 228. Subzones

Article 229. Condicions de les subzones 12a i 12b

 

 

SECCIÓ 8a. ZONA DE SERVEIS I EQUIPAMENTS PRIVATS. (Clau 13)

Article 230. Definició

Article 231. Subzones

Article 232. Usos i condicions de la subzona

 

SUBSECCIÓ 8b. Subzona Clau 13b

Article 233. Condicions de parcel.lació

Article 234. Condicions de l'edificació

Article 235. Condicions d'ús

Article 236. Altres condicions

 

SECCIÓ 9a. ZONA INDÚSTRIAL JARDÍ. (Clau 14)

Article 237. Definició

Article 238. Subzones

Article 239. Condicions de les subzones: 14a i 14b

 

SECCIÓ 10a. ZONA INDUSTRIA ENTRE MITGERES. (Clau 15. Fabrica Torrades)

Article 240. Definició i ús

 

CAPÍTOL 3. POLÍGONS PENDENTS DE DESENVOLUPAMENT

Article 241. Definició i objectius

Article 242. Sistema d'ordenació i condicions d'edificació i ús

Article 243. Llistat de polígons

 

CAPÍTOL 4. SECTORS EN SÒL URBÀ PENDENTS DE DESENVOLUPAMENT

Article 244. Definició i objectius

Article 245. Desenvolupament

Article 246. Llistat de sectors

 

CAPÍTOL 5. PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS PER A L'ORDENACIÓ D'INFRAESTRUCTURES EN SÒL URBÀ

Article 247. Definició i objectius

Article 248. Llistat de Plans Especials

 

TÍTOL VI. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENRALS

Article 249. Definició i objectius

Article 250. Desenvolupament i normativa aplicable

Article 251. Reserves per a sistemes locals i sistemes generals adscrits

Article 252. Llistat de Sectors

 

CAPÍTOL 2. CRITERIS D'URBANITZACIÓ I SOSTENIBILITAT

Article 253. Zonificació i ordenació general

Article 254. Vialitat, mobilitat i trànsit

Article 255. Regulació de l'edificació

Article 256. Infraestructures

Article 257. Hidrants d'incendi

 

TÍTOL VII. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 258. Definició, finalitat i tipus

Article 259. Desenvolupament del Pla

Article 260. Vies rurals i tanques

Article 261. Ordenació de les aigües

Article 262. Parcel.lacions urbanístiques i segregacions

Article 263. Ús d'habitatge

Article 264. Protecció contra incendis

Article 265. Actuacions d'interès públic i altres actuacions

Article 266. Instal.lacions d'obres públiques

Article 267. Serveis tècnics

Article 268. Aprofitament forestal i tales d'arbres

Article 269. Àrees de protecció arqueològica

Article 270. Condicions d'ordenació de l'edificació

Article 271. Altres disposicions de caràcter general

 

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES ZONES EN SNU

SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ AGRÍCOLA. (Clau 16)

Article 272. Definició i tipus

Article 273. Usos admesos

Article 274. Edificacions existents

 

SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ AMBIENTAL. (Clau 17)

Article 275. Definició i tipus

Article 276. Usos Admesos

 

SÒL NO URBANITZABLE DE MILLORA AMBIENTAL. (Clau 18)

Article 277. Definició i tipus

 

SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI. (Clau 19)

Article 278. Definició i tipus

Article 279. Usos admesos

Article 280. Inventari de béns situats en sòl no urbanitzable

 

ANNEX

Article 281. Sector de desenvolupament derivat

Article 282, Esquemes gràfics

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Ajuntament de Vilanova del Camí.
Plaça del Castell nº 1 - 08788 Vilanova del Camí
Telèfon: 93 805 44 22 - Fax:93 805 42 90