ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Modificació de l’Ordenança de civisme i convivència de Vilanova del Camí

Aprovada inicialment la modificació de l'Ordenança de civisme i convivència de Vilanova del Camí, per Acord del Ple de data 9 de juliol de 2018, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el BOP, DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona