ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Retribucions 2018 (gener 2018)

Resum mensual de gener de 2018 de les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes al consistori vilanoví

EXERCICI 2018 (gener 2018)

Amb efectes 1 de febrer de 2017, el règim d'indemnitzacions per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de la qual formin part, els regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, essent les següents:

Òrgan

Import Regidors

Import Alcaldessa

Ple

92,63 €

92,63 €

Comissions informatives

(i equiparables)

27,37 €

27,37 €

Juntes de Govern

92,63 €

250,00 €

Juntes de Portaveus

46,31 €

46,31 €

Òrgans col·legiats

31,58 €

31,58 €

Consell de Presidència

275,00 €

500,00 €

Les quantitats esmentades en concepte d'assistències, s'entenen íntegres o brutes i, es percebran només per la concurrència efectiva a les sessions dels diversos òrgans, tanmateix, malgrat per aplicació dels imports establerts resultin quanties superiors, s'estableixen els següents màxims anuals:

Alcaldessa

18.000,00 €/anuals/bruts

Regidors

6.600,00 €/anuals/bruts

Indemnitzacions als Grups Polítics Municipals

Amb efectes 1 de febrer de 2017, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals una indemnització mensual per a despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions, en les quanties següents:

Seixanta-set euros amb seixanta nou cèntims (67,69 €) mensuals per a cada grup municipal.

Cinquanta-quatre euros amb quinze cèntims (54,15 €) mensuals per a cada regidor electe.

Les retribucions que es fixen, s'adequaran anualment de forma automàtica i sense necessitat d'acord exprés, en funció de l'increment de les retribucions previst a la Llei de pressupostos generals de l'Estat de cada any per als treballadors de l'administració pública.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona