ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Ajuts per a l’adquisició de llibres, material escolar i activitats pedagògiques obligatòries

Ajut, subvenció o bonificació
En què consisteix
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres, material escolar i activitats pedagògiques obligatòries, per tal que les famílies tinguin una ajuda per a l'inici i/o continuïtat dels estudis d'educació infantil de 2n cicle (3 a 6 anys), educació primària (6 a 12 anys) i d'escolarització secundària obligatòria (12 a 16 anys).
Qui el pot demanar?
Seran beneficiaris dels ajuts per a l’adquisició de llibres, material escolar i activitats pedagògiques obligatòries, els alumnes que cursin estudis d’educació infantil de 2n cicle, educació primària i d’escolarització secundària obligatòria en centres escolars de Vilanova del Camí.
Documentació necessària?
Descripció documentació

Bases específiques per a l'otorgament d'ajuts per a l'adquisició de llibres, material escolar i activitats pedagògiques obligatòries - en pdf adjunt
En el mateix pdf es troben els anenexos següents:

  • Annex 1: Model declaració compliment condicions per a ser entitat col·laboradora i número alumnes matriculats


  • Annex 2: Model certificat per a la justificació dels ajuts
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Adreces on dirigir-se
Cultura
T.938054411-Ext.4
President Companys, 1, 2n pis
Normativa de referència
Règim jurídic
En tot allò que no es trobi previst en aquestes bases seran d’aplicació:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Ll
General de Subvencions.
- L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona