ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Mesa de contractació - Composició

La mesa de Contractació estarà composada per:

  • L'Alcaldessa - Presidenta o regidor/a en qui delegui.
  • Els vocals, el nombre dels quals no podrà ser inferior a tres i entre els quals figurarà la persona que té atribuïdes les funcions corresponents a l'assessorament jurídic, i l'Interventora Municipal.
  • Actuarà com a Secretaria de la Mesa, sense veu i sense vot, un funcionari de l'Ajuntament o personal adscrit al Servei de Contractació.

Per resolució de l'Alcaldia seran designats President i vocals de la mesa així com els seus substituts. Aquesta resolució serà publicada oportunament en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilanova del Camí.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona