ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Calendari de plens

Periodicitat de les sessions plenàries

Sessions ordinàries del Ple

  • L'horari de les sessions ordinàries és a les 19 hores.
  • Es celebraran cada dos mesos, coincidint amb el segon dilluns dels mesos de març, maig, juliol i novembre de cada any.
  • Els mesos de setembre i gener, el Ple es celebrarà el tercer dilluns del mes.

Sessions extraordinàries i les sessions extraordinàries i urgents

Queden sotmeses a allò que estableix l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 78,2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

“...el Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria”.


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona