ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Subvencions a Entitats Culturals

Ajut, subvenció o bonificació
En què consisteix

L'objecte de les presents Bases és regular i definir les condicions i els procediments per sol·licitar , obtenir i justificar les subvencions atorgades per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova del Camí.

Les subvencions que atorgui l'esmentada Regidoria participen del caràcter discrecional que estableix el Reglament dels Serveis de les Corporacions Locals i, per tant, poden ser lliurament revocables i reduïdes. D'altra banda, no generen cap dret per a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Les activitats culturals subvencionables hauran d'estar incloses dins els següents tipus:

1. Activitats de difusió cultural.
2. Iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni cultural, tradicional i popular .
3. Activitats de formació no reglada i de recerca.
4. Activitats d'animació socio-cultural.

Queden excloses com a subvencionables les despeses destinades a inversions i funcionament, i les activitats que no tinguin, directament o indirectament, un caràcter obert a tota la població.

Qui el pot demanar?

Totes les entitats ubicades a Vilanova del Camí que vulguin desenvolupar programes i projectes de caràcter cultural que portin a terme durant l’any natural.

Per poder-ho fer hauran de complir les següents condicions:

1. Les entitats ciutadanes inscrites en el registre d'entitats de l'ajuntament hauran d’estar legalment constituïdes o formar part d’una altra entitat que actuï d’avaladora.
2. Els col·lectius que es formin per portar a terme programes culturals hauran de ser avalats per alguna entitat ciutadana amb seu social a Vilanova del Camí i sol·licitar la subvenció com a persones físiques, i hauran d’estar constituïts per un mínim de tres persones.
3. Tenir el domicili social dins el terme municipal de Vilanova del Camí.
4. Que l’activitat cultural subvencionable no tingui caràcter lucratiu.
5. Que les entitats sol·licitants estiguin al corrent de les seves obligacions fiscals amb Hisenda i Seguretat Social.
6. És requisit de les entitats sol·licitants que estiguin al corrent de les justificacions econòmiques corresponents a projectes subvencionats en convocatòries anteriors, sempre que el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat.

Quan es pot sol·licitar

La documentació cal complimentar-la als despatxos de l'Àrea de Cultura. Pl. dels Horts, 1. Vilanova del Camí. De dilluns a divendres de 10h a 13h.

 

Documentació necessària?
Descripció documentació

La sol·lícitud cal formalitzar-la en el model normalitzat complimentat íntegrament i presentar-la juntament amb la següent documentació:1) Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada per la signatura de l’acceptació de la subvenció.

2) Fotocòpia de la targeta d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.

3) Fotocòpia dels Estatuts de l’entitat sol·licitant inscrits al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

4) Complimentar els formularis de sol·licituds.


Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Adreces on dirigir-se
Cultura
T.938054411-Ext.4
President Companys, 1, 2n pis

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona