ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Renovació de la inscripció padronal dels estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent

Autorització, certificat, llicència o permís
En què consisteix

Totes les persones estrangeres no comunitàries, empadronades, adults i menors d'edat, que no tinguin permís de residència permanent, han de renovar la inscripció padronal cada dos anys.

En cas de no formalitzar-ne la renovació padronal, la inscripció al Padró serà objecte de baixa per caducitat (abans de dos anys).

Qui el pot demanar?
Persones estrangeres no comunitàries sense permís de residència permanent.
Documentació necessària?
Descripció documentació

Majors d’edat:

  • Original i fotocòpia de la targeta de residència en vigor o passaport en vigor.

    Si no pot comparèixer personalment i vol atorgar la seva representació a una altra persona, haurà d’aportar-nos:


  • Document notarial on s’atorgui la representació.


  • Original i fotocòpia del seu passaport o permís de residència vigents.


  • Original i fotocòpia del document d’identitat de qui el representi.

En cas dels menors d’edat, la renovació al Padró la faran els seus pares o tutors legals, que hauran d’aportar la següent documentació:

  • Original i fotocòpia del passaport o permís de residència vigents del representant legal del menor.


  • Original i fotocòpia del document que acrediti la representació del menor (llibre de família amb la inscripció del menor, passaport familiar, o extracte literal de naixement, entre d’altres).
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Correu electrònic
vilanovac@vilanovadelcami.cat

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona