ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Modificació de dades al Padró Municipal

Informació general
En què consisteix
Modificació de dades d'un ciutadà espanyol o estranger empadronat al municipi quan aquestes hagin variat o s'hagin de rectificar al Padró Municipal.
Qui el pot demanar?
Aquest tràmit el pot fer qualsevol persona major d’edat empadronada al municipi o qualsevol persona major d’edat amb autorització expressa, per escrit i signada de la persona major d’edat que sol•licita el canvi de dades.
Documentació necessària?
Descripció documentació

Documents acreditatius de la identitat del sol•licitant:

  • Majors d’edat: DNI o passaport.


  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor.


  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.


  • Menors d’edat: original del llibre de família, certificat de naixement o passaport (en vigor en el cas dels estrangers no comunitaris)o, si és el cas, document legal de la guarda i custodia del menor.


  • Si no compareix la persona que sol•licita el canvi de dades i autoritza a un major d’edat per que faci el tràmit en nom seu, cal portar una autorització expressa, per escrit i signada pel sol•licitant i acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest. La persona autoritzada haurà d’aportar l’original del seu document d’identitat.

Documents acreditatius del canvi de dades:

  • El sol•licitant o el seu representant haurà d’aportar original i fotocopia del document acreditatiu del canvi de dades.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Correu electrònic
vilanovac@vilanovadelcami.cat

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona