ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Certificat d’empadronament

Autorització, certificat, llicència o permís
En què consisteix

Certificat emès que acredita les inscripcions d'una persona al Padró Municipal d'Habitants i on també es poden fer constar les persones que conviuen. A diferència dels volants d'empadronament, el certificat és l'únic document que acredita fefaentment la residència o convivència d'un ciutadà davant determinades instàncies de l'administració o davant un procés judicial.

En cas que el certificat s'emeti a nom d'un difunt el podrà sol•licitar qualsevol persona major d'edat que acrediti relació de parentiu amb el difunt o la persona que consti com a hereva si adjunten el documents acreditatius.

Qui el pot demanar?
Aquest tràmit el pot fer qualsevol persona major d’edat empadronada o que hagi estat empadronada al municipi o una persona, major d’edat, amb autorització expressa, per escrit i signada de la persona major d’edat que sol•licita el certificat.
Cost
Els cost dels certificats és de 2€, segons les Ordenances Fiscals vigents.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Documents acreditatius de la identitat del sol•licitant:  • Majors d’edat: DNI o passaport.


  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor.


  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.


  • Si no compareix la persona que sol•licita el certificat i autoritza a un major d’edat per que faci el tràmit en nom seu, cal portar una autorització expressa, per escrit i signada pel sol•licitant i acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest. La persona autoritzada haurà d’aportar l’original del seu document d’identitat.


  • Quan el certificat s’hagi d’emetre a nom d’un difunt s’hauran d’aportar els documents acreditatius del parentiu (llibre de família,...) de que qui ho demana es beneficiari de l’herència (testament...).
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Correu electrònic
vilanovac@vilanovadelcami.cat

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona