ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Baixa d’ofici per inclusió indeguda al padró d’habitants

Autorització, certificat, llicència o permís
En què consisteix

Tramitació de la baixa al Padró Municipal d'habitants d'un ciutadà que es comprova que no resideix al municipi la major part de l'any..

Aqueta gestió la pot fer qualsevol persona major d'edat empadronada al mateix habitatge on consta inscrita la persona per la qual es demana la baixa d'ofici.

La sol•licitud inicia el procediment administratiu per tramitar la baixa que inclou una inspecció a l'habitatge, notificació al afectat per la baixa d'ofici d'incoació del corresponen expedient per que aquest pugui exercir el dret d'audiència, la publicació d'anuncis al taulell d'edictes de l'Ajuntament i al Butlletí de la Província.

Documentació necessària?
Descripció documentació

  • Sol•licitud mitjançant instància acompanyada de fotocòpia del document acreditatiu de la identitat del sol•licitant.


  • Majors d’edat: DNI o passaport.


  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor.


  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona