ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Sol•licitud d’exclusió de persones al padró municipal

Autorització, certificat, llicència o permís
En què consisteix

Sol•licitud d'exclusió al padró municipal d'habitants: es sol•licita la baixa de persones que figuren empadronades en el domicili actual del titular de l'habitatge i ja no hi resideixen.

Com fer-ho:
S'ha de fer una instància sol•licitant la baixa del padró d'aquestes persones en aquest immoble i el Consell d'Empadronament ho resoldrà.

Documentació necessària?
Descripció documentació

  • DNI, passaport o NIE de la persona titular de l’habitatge (ORIGINAL i VIGENT).


  • PERSONES DE LA UNIÓ EUROPEA: Passaport o targeta d’identificació del seu país i Certificat d’Inscripció en el Registre Central d’Estrangers.


  • Document acreditatiu de la titularitat de l’habitatge. En aquest cas només són vàlids el contracte de lloguer i l’últim rebut de lloguer si la vigència del contracte no queda clara, o el títol de propietat (escriptura pública), sentència o escriptura d’usdefruit (ORIGINAL i VIGENT).


  • Formulari de sol•licitud d’exclusió.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Horari: de dilluns a divendres de 8 a14h
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Correu electrònic
vilanovac@vilanovadelcami.cat
Normativa de referència
Marc Legislatiu:
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Reial Decret 1690/86 d’11 de juliol. Modificat per Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre. BOE núm. 14 de 16 de gener de 1997.

Llei orgànica de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal 5/92 de 29 d’octubre. BOE núm. 262 de 31 d’octubre de 1992.

La Secció Provincial del Consell d’Empadronament va acordar (desembre 2006) que per iniciar una baixa per exclusió del padró, la persona de la qual es demana la baixa ha de tenir un període mínim de 6 mesos de permanència al domicili.

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona