ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Canvi de domicili a la mateixa ciutat

Informació general
En què consisteix

Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's en el padró del municipi on resideixi habitualment. Art. 54 Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Condicions per sol•licitar-ho:
Cal constar d'alta al Padró Municipal d'Habitants abans de fer un canvi de domicili dins la mateixa ciutat.
L'empadronament s'haurà de fer en immobles que tinguin concedida la llicència de primera ocupació, o sigui, que gaudeixin de totes les garanties d'habitabilitat.

Qui el pot demanar?
La persona interessada que figuri inscrita al Padró Municipal d’Habitants.
Cost
Gratuït.
Documentació necessària?
Descripció documentació

 • DNI, passaport o NIE de la persona interessada (ORIGINAL i VIGENT).


 • PERSONES DE LA UNIÓ EUROPEA: Passaport o targeta d’identificació del seu país i Certificat d’Inscripció en el Registre Central d’Estrangers.


 • MENORS D’EDAT: Llibre de família o certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (ORIGINAL).


 • MAJORS DE 14 ANYS: DNI, passaport o NIE (ORIGINAL).


 • Escriptura, contracte de lloguer, i factura actual d’aigua, llum, o gas del domicili (s’acceptaran les dues últimes factures), escriptura o sentència d’usdefruit o acceptació d’escriptura d’herència (ORIGINALS i SENSE ESMENES).


 • Si en un contracte de lloguer no queda clarament reflectit que sigui vigent (durada del contracte), cal adjuntar l’últim rebut del lloguer.


 • Els justificants de pagaments dels contractes de lloguer han de tenir, com a mínim, les següents dades: nom del titular, adreça de l’immoble i data.

En cas de NO SER LA PERSONA TITULAR de l’habitatge:

 • Que el titular de l’habitatge vingui en persona amb el seu document d’identitat, o bé, en cas de no poder venir, caldrà aportar document d’identitat del titular de l’habitatge (ORIGINAL).


 • I a més, l’AUTORITZACIÓ signada per la persona titular.

En cas de que l’habitatge sigui propietat d’una SOCIETAT, cal presentar poders que acreditin que la persona que autoritza l’empadronament és el representant legal de la societat.
En cas d’empadronar-se en una fonda o hotel o allotjament col•lectiu, cal un document original del centre o equipament, el document ha de portar el segell original del centre.
En cas d’una FAMÍLIA SENCERA (pare, mare i fills/es, o bé família monoparental), o grup de persones que conviuen en un mateix domicili:

 • Document d’identitat (ORIGINAL) del pare o mare, o persona major d’edat (qui faci el tràmit) i fotocòpia de la documentació identificativa de la resta del nucli familiar o grup de persones que hi convisquin.


 • Document original acreditatiu de l’habitatge.

En cas d’una família en la qual els progenitors no visguin junts:

 • Document d’identitat (ORIGINAL) del pare o mare, (del qui vingui a fer el tràmit, i que per tant signarà el full d’empadronament).


 • En cas de fills/es menors cal el llibre de família original, DNI, NIE o passaport originals.


 • Document original acreditatiu de l’habitatge.


 • AUTORITZACIÓ (ORIGINAL) signada pel progenitor que no hi estigui empadronat, amb la fotocòpia del document d’identificació, o sentència de separació o l’informe de l’assistent social que confirmi la situació familiar o DECLARACIÓ JURADA.

En el cas que un menor s’empadroni amb un major d’edat que no sigui ni pare ni mare, cal autorització dels dos progenitors i fotocòpia dels documents d’identitat, o bé sentència de tutela, acolliment, etc., o informe social en el cas de no tenir cap altre document.


Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Correu electrònic
vilanovac@vilanovadelcami.cat
Normativa de referència
Marc Legislatiu:
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Reial Decret 1690/86 d’11 de juliol. Modificat per Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre. BOE núm. 14 de 16 de gener de 1997.

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. BOE de 14 de desembre de 1999.

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona