ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Alta al padró per naixement

Autorització, certificat, llicència o permís
En què consisteix

Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's en el padró del municipi on resideixi habitualment. Art. 54 Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Aquest tràmit es realitza d'ofici, a partir de la informació rebuda del Registre Civil, però en el cas de necessitat el poden fer les persones interessades aportant la documentació necessària.

Qui el pot demanar?
El pare i/o la mare o qui tingui la tutela legal.
La persona autoritzada pel pare i la mare. (Autorització signada)
Cost
Gratuït.
Documentació necessària?
Descripció documentació

En cas que s’empadroni al domicili familiar on estan empadronats pare i mare:

  • Document d’identitat (ORIGINAL) del pare o mare de qui vingui a fer el tràmit i que per tant signarà el full d’empadronament.


  • Llibre de família o el certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (ORIGINAL).

En cas que s’empadroni a un domicili on hi hagi només un progenitor empadronat, el pare o la mare:

  • Document d’identitat (ORIGINAL) del pare o mare de qui vingui a fer el tràmit i que per tant signarà el full d’empadronament.


  • Llibre de família o el certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (ORIGINAL).


  • AUTORITZACIÓ (ORIGINAL) signada pel progenitor que no hi estigui empadronat, amb la fotocòpia del document d’identificació, o sentència de separació o l’informe de l’assistent social que confirmi la situació familiar o DECLARACIÓ JURADA.

En cas que s’empadronin en un domicili on no hi estiguin empadronats cap dels dos progenitors:

  • Document d’identitat de la persona que vingui a fer el tràmit (ORIGINAL).


  • Document acreditatiu de l’habitatge (ORIGINAL) amb autorització, si és el cas.


  • Llibre de família o el certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (ORIGINAL).


  • Autorització signada pels dos progenitors i fotocòpia dels documents d’identitat dels dos progenitors o informe de l’assistent social que confirmi la situació familiar especial o document de tutela.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Correu electrònic
vilanovac@vilanovadelcami.cat
Normativa de referència
Marc Legislatiu:
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Reial Decret 1690/86 d’11 de juliol. Modificat per Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre. BOE núm. 14 de 16 de gener de 1997.

Llei orgànica de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal 5/92 de 29 d’octubre. BOE núm. 262 de 31 d’octubre de 1992.

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona