ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

QUÈ PODEM PORTAR A LA DEIXALLERIA?

Nova deixalleria de Vilanova del Camí
PRIMER DE TOT, QUÈ ÉS UNA DEIXALLERIA?

La deixalleria és una instal·lació municipal que permet fer la recollida selectiva de tots aquells residus per als quals no hi ha contenidors específics al carrer o per aquells que tenen un volum més gran.
L'ús de la deixalleria permet:

 • Augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables
 • Disminueix els residus municipals que van a parar a abocador
 • Evita l'abocament incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos.
ON ÉS I QUIN ÉS EL SEU HORARI

Està situada al C/ dels Tintorers, 29 al Polígon Pla de Rigat

Horari: de dilluns a dissabte de 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:30h

Telèfon de contacte: 671 61 61 67

QUI EN POT FER ÚS?

 • Els particulars veïns de Vilanova del Camí
 • Petites activitats i serveis
 • Oficines
 • Petit comerç

Queda prohibida la utilització de la deixalleria municipals per particulars, comerços, serveis, petites empreses, etc., que no pertanyen al terme municipal de Vilanova del Camí.

QUÈ HI PODEM PORTAR?

 • Fluorescents
 • Bombetes
 • Ordinadors
 • Tòners
 • Mòbils i accessoris
 • Electrodomèstics
 • Petits aparells elèctrics i electrònics
 • Matalassos
 • Mobles de fusta
 • Runa (obra menor)
 • Miralls
 • Vidre pla
 • Pneumàtics
 • Pintures i vernissos
 • Olis cotxe
 • Olis vegetals
 • Radiografies
 • Bateries cotxes
 • Joguines
QUÈ NO HI PODEM PORTAR?

 • Residus industrials
 • Residus sanitaris
 • Residus ramaders
 • Residus radioactius, explosius, material pirotècnic
 • Substàncies químiques
 • Ni tot allò que el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament estimi no apte per ser admès en aquesta instal·lació.

I RECORDEU:

Pels usuaris del servei de deixalleria, aquest és un servei gratuït, sempre i quan no es superin les quantitats establertes en l'article 9 de la Ordenança Reguladora del Servei de Deixalleria Municipal.


PER MÉS INFORMACIÓ:
RESIDUS ESPECIALS


 • Amiant
Aquest tipus de residu no és admès a la Deixalleria, degut a la seva perillositat.

L'amiant és un residu perillós classificat com a residu especial per això requereix una manipulació i un tractament especial.

Si per treure un material necessitem desmuntar-lo, no ho farem nosaltres, sinó que caldrà contractar una empresa especialitzada inscrita al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i ho traslladen a abocadors de residus especials.

A casa podem trobar l'amiant en forma de plaques de teulades ondulades o llises, canonades i dipòsits d'aigua, jardineres, teules, reixes de ventilació, xemeneies de sortides de fums... sovint en forma de fibrociment

Real Decret 396/2006 (REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo , por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.)


Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona