ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

El barri

Barri del Casc Antic - Camp del Rei

El barri del Casc Antic i Camp del Rei està situat dins el nucli urbà de Vilanova del Camí, un municipi que pertany a la comarca de l'Anoia, més concretament en la denominada Conca d'Òdena, formada per Igualada, Sta. Margariada de Montbui, Òdena i Vilanova del Camí, a la província de Barcelona.

L'àrea d'actuació te una extensió d'11,77 hectàrees i inclou un únic àmbit format per dos barris la major part del nucli antic de Vilanova del Camí i els primers blocs en forma de polígon d'habitatges amb edificacions de planta baixa i quatre pisos situats al Camp del Rei. Aquesta és una de les zones mes degradades del municipi, comprèn la part més antiga formada per cases velles i carrers estrets amb escàs espai públic i zones verdes, on contiguament es va a començar a edificar quan van arribar les primeres onades migratòries dels anys 60 i 70 formades per cases senzilles que construïen les pròpies famílies, i grans blocs de pisos sense ascensor.

a) Casc Antic

El casc urbà de Vilanova del Camí s'ha format a partir d'un petit nucli històric, que comptava amb una casa fortificada i quatre cases situades al costat del camí Ral de Barcelona a Igualada i amb una estructura quasi medieval, el qual li donaren el nom la Vila del Camí. Aquest es converteix en el punt de partida del municipi on a partir de l'actual carrer Major es produeix un creixement a banda i banda.

b) Camp del Rei

L'origen del barri cal remuntar-se a la dècada dels 50-60, quan van començar a edificar-se els primers habitatges de la zona enmig d'uns extensos camps que pertanyien a la família Rei. És per aquest motiu que aquells terrenys eren coneguts popularment com “els camps del Rei”, una denominació que no s'ha perdut amb el pas del temps i que ha servit per donar nom a aquest barri vilanoví.

La història d'aquest barri ve marcada, però, com la de molts altres barris de Vilanova del Camí, pel gran creixement que va experimentar durant els anys 60-70 a causa d'una forta onada d'immigrants que va arribar a Vilanova, procedents de diferents pobles i ciutats de tot l'estat espanyol, concretament d'Andalusia i Extremadura.

Dades de la situació

 • Població : 1.749 habitants
 • Extensió : 11,77 hectàrees
 • Població dependent : un 52,90%
 • Població immigrant extracomunitària respecte la població resident total : 7,40%
 • Variació relativa de la població en els darrers 5 anys : 19,20%
 • Elevada taxa d'atur d'un 13,30%
 • Baixa activitat econòmica
 • Baix nivell educatiu

Punts forts

 • Teixit associatiu notable tant per quantitat d'entitats com per tradició i potència d'algunes d'elles.
 • Estructura de població més jove que la comarcal o la catalana.
 • Els residents al Camp del Rei presenten un grau de cohesió social i identitari fort, per l'origen comú.
 • Els agents socials del barri estan molt implicats en el Projecte d'Intervenció integral, com es va demostrar al Taller de Barri.
 • La dotació d'equipaments dintre del àrea de actuació: Casa Consistorial, Mercat, Església, Sant Hilari, Casal d'Avis, Espai Jove, Jutjats de Pau.

Punts febles

 • Disparitat de tipologies edificatòries amb innombrables salts en les altures d'edificació que dificulten la continuïtat i homogeneïtat dels carrers.
 • L'existència de carrers sense pavimentar i el precari estat de les pavimentacions en alguns carrers.
 • Gran dependència del automòbil per als desplaçaments, necessitat d'una dotació important d'aparcaments.
 • El petit espai disponible per als vianants en carrers amb voreres i carrers de poca amplitud.
 • La condició de l'àrea de zona de transit de vehicles al ser el únic punt de connexió viària amb Igualada.
 • Escassa existència de zones verdes.
 • Crisi del sector tèxtil ha portat a una difícil situació econòmica i laboral al municipi en general i a l'àrea en particular, per la dependència que hi tenien.
 • Elevada taxa d'atur en general, especialment del femení, que ha patit més accentuadament la crisi del tèxtil.
 • Precarietat laboral i econòmica de molts dels residents, especialment de les dones, molt abocades al treball submergit.
 • Baix nivell de renda familiar al municipi en general i a l'àrea en particular, i percentatge alt d'aquesta renda provinent de prestacions socials.
 • Baixa taxa d'activitat econòmica i comercial, corroborat per l'elevat nombre de locals inactius.
 • Molt baix nivell d'instrucció de la població resident, el que suposa un hàndicap per a l'accés al mercat laboral.
 • Degradació del Mercat de Sant Hilari i poca vitalitat del teixit comercial.

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona