ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-  sense estils
cercar

Donar-se d’alta al padró

Informació general
En què consisteix
Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's en el padró del municipi on resideixi habitualment. Art. 54 Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Qui el pot demanar?
 • La persona interessada que vulgui inscriure’s al Padró Municipal d’habitants.
Cost
Gratuït
Documentació necessària?
Descripció documentació

 • DNI, passaport o NIE de la persona interessada (ORIGINAL i VIGENT).


 • PERSONES DE LA UNIÓ EUROPEA: Passaport o targeta d’identificació del seu país i Certificat d’Inscripció en el Registre Central d’Estrangers.


 • MENORS D’EDAT: Llibre de família o certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (ORIGINAL).


 • MAJORS DE 14 ANYS: DNI, passaport o NIE (ORIGINAL)


 • Escriptura, o contracte de lloguer, i factura actual d’aigua, llum, o gas del domicili (s’acceptaran les dues últimes factures), escriptura o sentència d’usdefruit o acceptació d’escriptura d’herència (ORIGINALS i SENSE ESMENES).


 • Si en un contracte de lloguer no queda clarament reflectit que sigui vigent (durada del contracte), cal adjuntar l’últim rebut del lloguer.


 • Els justificants de pagaments dels contractes de lloguer han de tenir, com a mínim, les següents dades: nom del titular, adreça de l’immoble i data.

En el cas de NO SER LA PERSONA TITULAR de l’habitatge:

 • Que el titular de l’habitatge vingui en persona amb el seu document d’identitat, o bé, en cas de no poder venir, caldrà aportar document d’identitat del titular de l’habitatge (ORIGINAL).


 • I a més, l’AUTORITZACIÓ signada per la persona titular.

En el cas de que l’habitatge sigui propietat d’una SOCIETAT, cal presentar poders que acreditin que la persona que autoritza l’empadronament és el representant legal de la societat.
En cas d’empadronar-se en una fonda o hotel o allotjament col•lectiu, cal un document original del centre o equipament, el document ha de portar el segell original del centre.
Si es tracta de persones MENORS D’EDAT que s’empadronen només amb el pare o la mare:

 • AUTORITZACIÓ signada pel progenitor que no s’empadrona, acompanyat de la fotocòpia del document d’identitat del pare o mare que signa l’autorització.


 • bé, RESOLUCIÓ JUDICIAL de la custòdia del menor o conveni regulador de la separació signat pels dos progenitors, si no disposen d’aquest document.


 • bé, un informe de l’assistència social que confirmi la situació familiar (ORIGINAL).


 • bé, DECLARACIÓ JURADA del progenitor que ve a fer el tràmit de tenir la capacitat legal per empadronar el menor.

En cas que s’empadroni en un domicili on no hi estiguin empadronats cap dels dos progenitors:

 • Document d’identitat de la persona que vingui a fer el tràmit (ORIGINAL) i amb la qual s’empadrona el menor.


 • Document acreditatiu de l’habitatge (ORIGINAL) amb autorització, si és el cas.


 • Llibre de família o el certificat de naixement, DNI, NIE o passaport (ORIGINAL).


 • Autorització signada pels dos progenitors i fotocòpia dels documents d’identitat dels dos progenitors o RESOLUCIÓ JUDICIAL de la custòdia del menor o informe de l’assistent social que confirmi la situació familiar especial o document de tutela.

En el cas de famílies monoparentals:

 • Document que acrediti aquesta situació (llibre de família, certificat de defunció de l’altre progenitor,...)
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Oficina del padró
Atenció al públic de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Els mesos de juliol i agost l’horari serà de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Adreces on dirigir-se
Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial
T.938 054 422
Plaça del Castell, 1

Correu electrònic
vilanovac@vilanovadelcami.cat
Normativa de referència
Marc Legislatiu:
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Reial Decret 1690/86 d’11 de juliol. Modificat per Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre. BOE núm. 14 de 16 de gener de 1997.

Llei orgànica de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal 5/92 de 29 d’octubre. BOE núm. 262 de 31 d’octubre de 1992.

Ajuntament de Vilanova del Camí · NIF P-0830300-J
Pl. del Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí · T. 93 805 44 22 · F. 93 805 42 90
Diputació de Barcelona